news.htm
Nyheter i SG-X

Sidan uppdateras uppifrån! Senast 2009-10-23

Jag uppskattar förslag om förbättringar och nya funktioner som Du önskar i programmet. Det skall ske en fortlöpande utveckling tills alla (inom rimliga gränser) är nöjda med SG-X. Programmet blir aldrig "färdigt".

Senast distribuerade version 3.20.495 2009-11-04.


Glädjande nog får jag massor med tips och förslag om förbättringar och nya funktioner. Jag jobbar på så fort jag hinner och ge inte upp hoppet om inte just Ditt förslag blir genomfört omedelbart, det kommer vad det lider.
Forsätt tipsa!

Nedanstående är en löpande beskrivning av nyheter. Nya versioner av SG-X distribueras 3 - 4 gånger per år och då får Du tillgång till nyheterna. Ser Du någon nyhet som Du omedelbart känner stort behov av så hör av Dig.


news.htm#N10

Landstinget i Västmanland:

Med glädje önskas användare i Västmanland välkomna. Från oktober 2009 hanterar SG-X rapportering till landstinget i Västmanland.


news.htm#N9

Gävleborg har fastnat för Privera:

Landstinget i Gävleborg har valt Privera för elektronisk överföring av besöksinformation. Planerad start är 2009-01-01. SG-X är redan klart för Privera men en del
ändringar i databaserna kommer att behövas. O.B.S! att inga ändringar skall göras innan SG-X uppgraderats. Så snart vårdgivarna erhållit sina vårdgivar-ID så skall vi uppgradera SG-X.


news.htm#N8

De nya kraven på rapportering i Gävleborg:

"Sjukgymnastikverksamheterna skall registrera och månadsvis redovisa:

Antal patienter med/utan remiss fördelat på kön och åldersgrupper.
Antal besök med/utan remiss fördelat på kön och åldersgrupper.
Genomsnittligt antal besök per patienter med/utan remiss.
Väntetider.

Rapporten finns nu i SG-X, ett par knapptryckningar så är det utskrivet och klart. Du kan även skapa en PDF-fil som Du kan skicka med E-post.


news.htm#N7

Sörmland har fastnat för Primula:

Sörmlands landsting har valt Primula för elektronisk överföring av besöksinformation. SG-X är redan klart för Primula men en del
ändringar i databaserna kommer att behövas. O.B.S! att inga ändringar skall göras innan SG-X uppgraderats till version 3.20.422. Så snart vårdgivarna erhållit sina vårdgivar-ID så skall vi uppgradera SG-X.


news.htm#N6

Boka block i kalender:

Om Du vll boka ett block (flera klockslag) i kalendern, boka först in patienten eller skriv in texten i kalendern. Tryck sedan ner vä. musknapp på bokningen och "dra" ner över de klockslag Du vill boka. I exemplet nedan skall klinikmötet vara 1½ timme, 8:00 - 9:30.

När Du släpper musknappen blir resultatet som nedan.
O.B.S! att inga befintliga bokningar skrivs över


Radera block från bokningar:

Om Du vill Radera block från bokningar i kalendern:

482

Håll ner vä. musknapp och "dra" över de tider Du vill radera. Klicka sedan med hö. musknapp i markeringen och välj "Radera block".

488

O.B.S! Funktionen tar inte bort registrerade besök.


news.htm#N5

Länkar i journalen:

Funktionen letar upp behandlingsdaum i daganteckningen. Om det finns där placeras länken närmast under datumet. Om datumet inte finns i daganteckningen placeras länken sist i daganteckningen.
Det finns två undantag:
1.) Om Du använder platshållare.
2.) NYTT! Om Du har journalen öppen när Du skapar status som länkas, placeras länken där markören står i daganteckningen.
O.B.S! är journalen öppen placeras länken ALLTID där markören står, oavsett datum och/eller platshållare.

Infört i version 3.20.416.


news.htm#N4

Nytt ang. samlingsräkning:

Till och från har det krånglat vid skapande av samlingsräkning. Därför är proceduren ändrad:

När Du skapar samlingsräkning kommer den inte upp på skärmen som tidigare.

Det som händer är att den adderas till samlingsräkningar i listan. För att kontrollera och/eller skriva ut samlingsräkningen dubbelklickar Du på raden i listan. Du får då upp den på skaärmen och kan skriva ut den.

Du behöver inte längre godkänna samlingsräkninen som tidigare. Den godkänns och bokförs i ett steg.

Om det blivit något fel på samlingsräkningen kan Du ta bort den. Markera raden och klicka på röda krysset. Då tas både samlingsräkningen och bokföringen bort. Du kan sedan skapa en ny samlingsräkning för samma period.

Infört i version 3.20.411.


Nu är den här!

En riktig nätverksversion av SG-X.

Läs mer >>>>.


Remissvar till hel grupp:

Efter önskemål kan Du nu skriva ut remissvar till en hel grupp i samma operation. Samtliga gruppdeltagares remittenter får samma svar.

Infört i version 3.20.393.


Varning då frikort gått ut:

Efter önskemål får Du nu en varning då ett frikort gått ut. När Du registrerar det första besöket efter utgångsdatum kommer en varning om att frikortet upphört att gälla.

Infört i version 3.20.391.


Nya försäkringar inom Skandia Privatvård:

Skandia Privatvård har två nya försäkringsformer, Bas och Access. SG-X hanterar nu, förutom den tidigare, även de båda nya.

Infört i version 3.20.389.

För Bas och Access gäller att bokning av första behandling skall göras av Skandia Vårdplanering!

Patienten betalar själv för behandlingen och får ersättning från försäkringen i efterhand. Kvitto (eller faktura) på dessa besök skrivs ut från Arbeta med, Företag.


Spärra klinik:

Det går nu att spärra klinik för registrering av besök. Det har ibland uppstått broblem, främst för vikarier, när man haft flera kliniker. Man har råkat öppna en "gammal" klinik och registrerat besök. För att undvika det kan Du nu spärra kliniker som inte används.

Infört i version 3.20.388.


SEB Trygg Liv:

Nu finns fakturablanketten till SEB Trygg Liv i SG-X.

Infört i version 3.20.377.


Utvärdering av behandlingsresultat:

Du kan nu utvärdera behandlingsresultat per remiss. När Du gör en skattning med ex. VAS-skalan förs värdet in på den aktiva remissen som ingångsvärde. När Du sedan gör successiva skattningar kommer det senaste värdet att föras in som utgångsvärde (slutvärde).

Under:
Rapporter
      Utvärdering per remiss

kan Du sedan få statistik på behandlingsresultatet.

I dagsläget kan Du använda VAS, SVAS, DRI, PSFS och Knäscore för dessa uppföljningar. Du kan se det totala resultatet ovasett om Du använt olika "instrument" för mätning. Du måste förstås använda samma instrument för både IN- och UT-värde.

För att ingen orättvisa?? skall uppstå måste man kunna göra samma uppföljning av patienter utan remiss. Av den anledningen har behandlingsserier införts. Dessa fungerar som en remiss med avseende på utvädering. De har eg. ingen annan funktion och skall inte förväxlas med behandlingsomgång (behandlingsperiod) som löper mellan registrerat nybesök och avslut. Antal behandlingomgångar är det vi redovisar till socialstyrelsen i verksamhetsredovisningen vid årsskiftet.
Inget hindrar att behandlingsomgång och behandlingsserie sammanfaller, kanske är det rent utav en riktigt god idé?

 

I patientregister och kalender Under:
Fler patientrelaterade val
      Remisser
            Behandlingsserie

Kan Du skapa behandlingsserie på samma sätt som remiss. Behandlingsserien fungerar sedan som remissen med avseende på resultatuppföljningen.

Detta har medfört att fliken Läkare/Remiss i Patientuppgifter, ser lite annorlunda ut. Du kan nämligen skapa remiss eller behandlingsserie redan när Du skriver in patienten.

Infört i version 3.20.374.


Varifrån kommer remisserna?:

Under:
Rapporter
      Fördelning av remisser

Visas nu det Du angivit när Du registrerat Inkommande Remisser, d.v.s. remittentkategorier.

Du bör gå in i läkarregistret ock kontrollera att läkarna har rätt kategori (vilken verksamhet dom befinner sig i), eftersom det nu finns betydligt fler kategorier. De kategorier som finns nu är de som socialstyrelsen frågar efter i verksamhetsrapporten. Du kan ändra dessa kategorier efter eget huvud om Du så önskar.

Infört i version 3.20.374.


Inkommande remiss:

Inkommande remiss skapas nu automatiskt när Du skriver in patient med remiss.

Infört i version 3.20.372.


Bakgrundsbilder:

Du kan nu välja om Du vill ha varierande bakgrundsbilder i SG-X eller ej. Några har upplevt bilderna som störande.

Infört i version 3.20.372.


Remissblanketten:

På blanketten finns en ruta med antalet besök som registrerats på remissen. I inställningar för remiss kan Du ange om Du vill, eller inte vill, att detta skall komma med då Du skriver ut remissen, ex. som remissvar.

Det finns nu en sökfunktion i listan för remittenter.

Du kan använda mallar i remissvaret.

Du kan utvärdera behandlingsresultatet per remiss med VAS eller annat instrument.

Infört i version 3.20.371.


Fakturera företag:

När Du fakturerar företag, ex. försäkringsbolag, kan Du nu göra detta patientvis om Du så önskar.
Infört i version 3.20.370.


Bokningskalender:

Du kan ändra bredden på kolumnen för extratextmärke under Inställningar, Kalender. Eftersom det finns plats för två tecken i kolumnen kanske Du behöver ha den lite bredare.
Infört i version 3.20.370.


Månadsrapport som PDF:

Du kan nu spara månadsrapporten som PDF-fil.
Infört i version 3.20.369.


Kallelse till patient:

Du kan nu ha fler mallar för kallelser. Mallarnas namn skall alltid börja med "kallelse", ex. kallelse, kallelse grupp, kallelse bassäng, o.s.v.
Infört i version 3.20.368.


Företagasinställningar (fakturafot):

Uppgifter för fakturafoten, Dina företagsuppgifter, hanteras lite annorlunda. För att få en större flexibilitet på texten i fakturafoten är fälten nu inte definierade i förväg.
O.B.S! att Du måste gå in och kontrollera, ev. skriva in uppgifterna på nytt under Arkiv, Företagsinställningar - Fakturafot. Det gäller alla som använder någon form av fakturering i SG-X (utom fakturan "Skandia Privatvård").
Infört i version 3.20.364.


Skicka remiss/remissvar med E-mail:

Det går nu att skicka remisser och remissvar med E-mail i form av en PDF-fil. För sekretessen kan Du välja om Du vill skriva ut personuppgifter i blanketten eller inte.
Infört i version 3.20.359.


Anpassa uskrift för Brev/intyg:

När Du skriver ut från journal/daganteckning kan Du får ett "huvud" som är mer anpassat för brev och/eller intyg. Se Hjälp, Index, Brev/intyg.
Infört i version 3.20.359.


Välja konto för patientavgifter

Om Du har patienter som betalar med kort, d.v.s. pengarna skall inte bokföras på "Kassa" finns nu möjlighet att välja konto (kassa, post- eller bankgiro) när Du registrerar betalnig för ett besök.
Infört i version 3.20.358.


Besök utanför försäkringssystemet

Om Du behandlar patienter utanför försäkringssystemet kan Du skapa taxekoder för detta. Taxekod 90 - 98 skickas inte till landstinget

Taxekoden skall innehålla hela beloppet patienten skall betala och kombineras med en åtgärdskod, ex. N001, med erättning = 0 Kr.
Infört i version 3.20.357.

Detta används av Dig som för övrigt huvudsakligen arbetar med patiener inom försäkringssystemet. Har Du enbart patienter utanför systemet anger Du detta i Klinikinställningar.


Samlingsräkning som PDF

I några landsting (Södermanland, Värmland och Gävleborg) finns nu möjlighet att skapa en PDF-fil av samlingsräkningen. Den kan sedan bifogas i ett mail till landstinget.
Infört i version 3.20.356.


Nytt menyval

Menyn "Arbeta med" blev så lång så det fick bli en ny. Har kallat den "Kontroller" och innehåller listor på "glömda" daganteckningar, gamla patienter, påminnelser om remissvar, påminnelser om signering o.s.v.
Infört i version 3.20.355.


Ny lista för påminnelser om remissvar

En lite förändrad rutin för påminnelse om remissvar i och med den nya remissblanketten har föranlett en ny lista med påminnelser för just remissvar. Listan visar alla påminnelser, de äldsta överst.

Finns under "Kontoller".

Infört i version 3.20.355.


Sekelsiffran i personnummer

Du som arbetar med barn, födda detta sekel, måste ju ändra sekel från 19 till 20, på samma sätt som vi gjorde med persomer födda på 1800-talet en gång.
En ändring har gjorts så att Du bara trycker på backspace-tangenten, skriver in sekel, trycker Enter och skriver in resten av personnumret.
Infört i version 3.20.354.


Extratext i kalender

Du kan nu även flytta med själva extratexten (förutom märket) när Du kopierar eller flyttar en bokning i kalendern. Se Inställningar, Kalender.
Infört i version 3.20.353.


Ändra Din "titel"

Du kan nu ändra Din titel i SG-X. Vill Du hellre kalla Dig ex. Fysioterapeut så går det bra.
Infört i version 3.20.352.


Fakturering av produkter och tjänster

Du kan nu fakturera produkter och tjänster som inte är knutna till patient/besök.
Infört i version 3.20.352.


Fakturering till företag och försäkringsbolag

Du kan nu "gömma" patientavgiftan vid utskrift av faktura om Du önskar. Patientavgiften räknas in i "ersättning" direkt på radnivå istället för på slutet.
Infört i version 3.20.351.


Recept fysisk aktivitet (Fyss)

Du kan nu skriva recept på fysisk aktivitet (träning) till Dina patienter.


Skicka månadsrapport med E-post

Det är nu möjligt att skicka månadsrapport (inkl. bokföringsunderlag) med E-post till ex. Din revisor.


Remisser:

Nu hanterar SG-X remisser på ett bättre sätt. Du kan nu lägga in "hela" remissen så att pappersremissen kan förpassas till papperskorgen.
Det är möjligt att lägga in remissen redan innan den "tas i bruk" och Du "aktiverar" den med några enkla klick.


Kassarapport:

Från version 3.20.329 kan Du skriva ut en kassarapport på patientavgifter, antingen daglig eller per månad (eller valfri period).
Den går även att skriva utan patientnamn (för ex. bokföring).
Givetvis går det att skriva ut utan personuppgifter.


Knäscore:

Från version 3.20.325 finns ett enkelt knäscore för utvärdering av knäpatienter.


Filer till landstinget:

Från version 3.20.304 visas utökad information när Du tittar på "Filer till landstinget" (gäller i första hand SLL).


"Autotext":

Från version 3.20.276 finns en funktion i SG-X som underlättar journalskrivning.
Med hjälp av bilder och symboler matar Du in Dina egna fördefinierade texter, ett visuellt frasbibliotek kanske man kan säga.


Gävleborgs läns landsting:

Från version 3.20.271 är SG-X anpassat till Gävleborgs läns landsting.


Faktureringsavgift:

Från version 3.20.269 kan Du lägga på faktureringsavgit på fakturor gällande patientavgift. Används väl mest i samband med uteblivna besök. Du kan även få en textruta på fakturan med en förklarande text till avgiften.


Måttstatus:

Från version 3.20.263 finns ett "måttstatus" för arm resp. ben.
Det är avsett i första hand för dokumentation av ödem."Tidkort" med E-post:

Från version 3.20.262 kan du skicka tidkort (bokade tider) till patienten med E-mail.


Patientformulär:

Från version 3.20.261 finns ett "patientformulär". Det innehåller s.g.s. alla uppgifter om patienten och Du kan registrera besök och skriva daganteckningar o.s.v. från ett och samma ställe.
Formuläret öppnas med F7 sedan Du markerat patienten i kalender eller patientregister. Du kan även ställa in så att formuläret öppnas om Du håller ner vä. musknapp på patienten.


Statistik på väntetider:

Från version 3.20.258 kan du producera statistik på väntetider.


BMI:

Från version 3.20.243 finns BMI, Body mass index som status i SG-X.PSFS:

Från version 3.20.239 finns PSFS, PateintSpecifik Funktionell Skala.
Se bakgrund
Du kan även göra statistik på PSFS.


Kallelse via E-mail:

Från version 3.20.233 kan Du skriva ut kallelse till patient. Den går även att skicka direkt via E-mail


Externa dokument:

Från version 3.20.200 kan Du infoga externa dokument i journalen. Dokumenten kan bestå av Word-dokument, bilder och/eller videosekvenser.


DRI (Disability Rating Index):

Från version 3.20.219 finns DRI i SG-X.
Se användarinfo
Du kan även göra statistik på DRI.


Besöksregistrering:

Från version 3.20.199 kan Du registrera besök direkt inifrån journalen.


Kvalitetssäkring??:

Du kan nu registrera "måluppfyllelse" i SG-X. Vid behandlingens start anger Du mål för behandlingen. Efter avslutad behandling anger Du i vilken mån (procent) målet uppfyllts.

Man kan sedan plocka ut statistik grundad på måluppfyllelse, kanske ett verktyg för kvalitetsuppföljning av Din verksamhet.


Nya diagnoskoder enl. ICD10:

SLL kommer successivt att begära in diagnoser från vårgivarna "LÄS HÄR".
SG-X version 3.20.192 innehåller nya koder enligt "stora klassifikationen", istället för prmärvådskoderna. Detta för att ARV inte tar emot de sistnämnda.

Sökningen på diagnoskoder har ändrats i SG-X så att sökning inte sker från begreppets början, utan sökning sker efter söksträng i HELA begreppet.


Utskrift av akupunkturbilder:
Efter önskemål från användare går det nu att skriva ut akupunkturbilderna på Din skrivare. Tyvärr är det ingen höjdare på en svart/vit utskrift men i färg blir det himla tjusigt.


Lex Maria:
Blanketterna som skall användas i samband med lex Maria finns nu i SG-X.


Utskrift av patientkvitton:
På grund av att det är så många skrivare som trasslar hos Er användare har jag infört att patientkvitton måste godkännas vid utskrift. Det innebär att Du kan kontrollera att kvittot verkligen kommer ur skrivaren innan det bokförs som utskrivet. Det är många som haft problem med sin skrivare och att utskriften godkändes automatiskt innebar att det inte gick att göra ett nytt försök utan att manuellt ändra utskriftstatus på varje enskilt besök. Nu kan Du genom att godkänna utskriften eller inte bestämma om det skall bokföras.


Nytt status:
För Dig som använder McKenzie-status har jag tagit fram ett status som i mycket liknar McKenzie's statusformulär, användbart för alla naturligtvis. Infört i version 3.20.173.


Öronakupunktur: I version 3.20.170 infördes en bild för örat i akupunkturjournalen. Ett efterfrågat tillskott.


Sjukresekortet (SLL): Från version 3.20.168 ger SG-X stöd för Dig som hanterar sjukresor i Stockholm. Programmet loggar in och skriver in patientens pesonnummer, resten får Du dessvärre göra själv.


Statistikmodul ICD10:

Från version 3.20.159 finns statistikmodulen för att ta fram statistik på diagnoser ur besöks- och/eller patientregistret. Det skall väl glädja, om inte annat, socialstyrelsen till nästa år.


Ändra bildstorlek i FYSIO-X:

Från version 3.20.158 kan Du ändra storleken på bilderna i FYSIO-X. Det innebär att Du kan få ut fler övningar per ark papper. Det går även att spegelvända bilderna.

Du som tycker att det saknas några övningar i FYSIO-X är välkommen med förslag. Skicka en skiss eller bild på den/de övningar Du vill ha med.


ICD10 är infört i SG-X:

Diagnoskoder enligt ICD10 är ny standard i SG-X. Det finns en statistikmodul där Du kan plocka fram den statistik som socialstyrelsen vill ha i verksamhetsredovisningen varje år.


Du kan skriva ut patientkvitton för hel månad:

Välj år och månad och klicka på OK.


Träningsbank i SG-X:


Nu finns en "träningsbank" i SG-X. Du kan komponera och skriva ut träningsprogram till Dina patienter. Träningsprogrammet får en länk i journalen på samma sätt som akupunkturbehandlingar, VAS och smärtbilder. Du kan även skicka träningsprogrammet direkt till patienten via E-mail. Patienten får programmeet i form av en PDF-fil som öppnas i Acrobat Reader.


Förvalt riktnummer:
Ett förslag jag fått är att ha ett förvalt riktnummer då man skriver in patienter. Ett utmärkt förslag som nu är implementerat.


Fler VAS-skalor:
Du kan nu göra VAS-skattningar på flera olika kategorier på samma patient, ex. före och efter behandling. Många patienter har ju dessuton fler än en åkomma som behöver "mätas".

Du kan sedan visa VAS-mätningar grafiskt.


Statistik och särredovisning:

Du kan dela in patienter i kategorier. Ex. patienter från ett företag, idrottsförening eller geografiskt område. Du kan sedan i besöks- och/eller patientregistret selektera besök/patienter på olika kategorier och/eller diagnos. Du har därmed ett verktyg för statistik och/eller särredovisning av vissa patientkategorier eller diagnoser.


En enklare VAS-skala:

Det finns nu en enklare VAS-skala som Du med några tangenttryckningar sätter direkt in i journalen.


Sök i akupunkturinformation:

Du kan nu göra textsökning i informationen till akupunkturpunkter. Det går att söka både i den befintliga informationen och i de anteckningar Du själv har gjort. Ex. kan Du söka på "Indikation" (diagnos).


Kontrollera besöksinformation on line:

SG-X har en inbyggd funktion som tar Dig direkt till ARV's internet-tjänst för kontroll av inskickad information. Funktionen besparar Dig en del besvär med uppkoppling och inloggning.
Denna funktion har adress:
http://arv.sll.se/main/login.asp
Den måste finnas i Ditt program under "Arkiv", "Klinikinställningar". Klicka på "Redigera". På fliken "Stockholms läns landsting" vid "Webbadress".
När Du (eller SG-X) loggat in, klicka på "Filkontroll".


Utskrift av journal till fil:

Du kan skriva ut journaler "till fil". D.v.s. att Du kan spara journalutskrift på en diskett för att kunna skriva ut jounalen på en annan dator (ifall Din skrivare är ur funktion).


Rubrikmallar:

Du kan enkelt skapa mallar för rubriker Du vill ha i journalen, brev o.s.v.


Mailfunktion:

Du kan nu skicka mail direkt från SG-X. Har Du mail-adresser inlagda i adresslistan eller läkarregistret kan Du skicka mail direkt därifrån. Du kan bifoga ex. remissvar som fil eller direkt i mail-texten. Det går att skicka mail direkt till NSSO eller till undertecknad.


Tidschema i kalender:

Du kan nu göra om tidschemat i kalendern helt efter Dina egna önskemål.


Felkoder:

Om Du får felrapporter från ARV, "Ej arvoderade besök" kan Du få hjälp att tyda felkoderna i SG-X.


Akupunkturjournal:

SG-X är nu utrustat med en akupunkturjournal. Du kan markera punkter i grafiska bilder. Det finns ett antal översiktsbilder, ex. bålen:

Dessutom fins en bild för varje meridian, ex. Kidneymeridianen:

Du kan direkt få information om punkter genom att klicka på dom:

Du får info om lokalisation, innervation, indikation o.s.v. Du kan även skriva egna anteckningar i anslutning till varje punkt.

Det hela förs in som text i klinikjournalen med en länk till den grafiska journalen. Med länken kan Du direkt öppna bilden inifrån klinikjournalen.


Programinformation:

Du som byter praktik, ex. vikarierar för olika sjukgymnaster skall inte ändra kombikanummer och liknande i en registerad praktik.

Du skall i stället lägga upp en ny praktik för varje vikariat Du har. Detta för att "historia" och statistik skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Om Du ändrar kombikanummer kan Du inte söka fram statistik på besök som registrerats tidigare på den praktiken. Du kan heller inte ändra ett besök eller skriva ut kvitto till en patient i efterskott.

Man kan härav dra slutsatsen att man aldrig, aldrig skall ta bort en praktik som man registrerat besök på!

Det är dock inget problem att komma åt journaler och patientuppgifter även om man skulle ta bort en praktik (markera "visa alla" i patientregistret).


Programinformation:
Ytterligare problem har uppdagats med Arvcom. Utan att gå in på det tekniska så har samma leverantör, Medcom, gjort ett säkerhetsprogram för banktjänster åt Handelsbanken. Detta program och Arvcom kan inte samsas på samma dator utan att extraordinära åtgärder vidtages. Installera inte Handelsbankens tjänster via Internet förrän Du uppgraderat SG-X till version 3.20.62.
Tekniskt är problemet det att de båda programmen använder filer (dll'er) som har samma namn men som "gör olika saker". Från version 3.20.62 har SG-X sina Arvcom-dll'er i annan katalog än systemkatalogen (där dom egentligen hör hemma).


Från version 3.20.62 kan Du hämta personuppgifter från Landstingets PKNOD (internet erfordras).

Denna funktion har åter blivit tillgänglig. I Arkiv, Klinikinställningar fliken Stockholms läns landsting skall Du ändra vid Hämtning personuppgifter.
Vid "Server" skall det stå: arv.sll.se
"Port" skall vara 10444 och "Service" skall vara PKNOD som tidigare. Vi får väl tacka Landstinget för den servicen, eller....?


Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96. E-mail:antwork.data@swipnet.se