Taxa.htm
Om Taxe- och Åtgärdskoder
Taxekoder
Åtgärdskoder
Patienter utanför försäkringssustemet


Taxa.htm#T2

Taxekod/Åtgärdskod:
(Sjukgymnast-taxan)

När det gäller taxa / åtgärd kan Du tänka på följande:

Begreppen kan möjligen bli något förvirrande i och med att det som styr vår ekonomi i dagligt tal kallas för "sjukgymnast-taxan". Detta har emellertid inte direkt med "taxekod" att göra.

Istället är det åtgärdskoden bestämmer den ersättning Du får från landstinget för patientbesök. Ersättningen är alltid inklusive patientavgift och ersättningens storlek bestäms av antingen den nationella "taxan" eller den/de "taxor" som ingår i Ditt vårdavtal. Dessutom är ersättningen för åtgärd oftast beroende av om Du gått över de respektive "ersättningstak" som bestämts av landstinget.

Vad gör då taxekoden?
Taxekoden styr hur stor del av ersättningen som skall betalas av patienten, "patientavgift". Ex. taxekod 01 = full patientavgift, taxekod 06 (frikort) = ingen patientavgift, o.s.v. Principen är att Du får alltid full ersättning fast ibland delar patienten och landstinget på ersättningen.

Sammanfattningen skulle då bli: Åtgärden styr ersättningen inkl. patientavgift och taxekoden styr hur stor del av ersättningen som patienten skall betala, patientavgift.

Vidare finns det idag flera taxekoder som innehåller "logik", d.v.s. de är beroende av, och tar hänsyn till, yttre omständigheter som kan variera med ex. datum:

Taxekod 06, "frikort", är naturligtvis beroende av om patienten har frikort eller inte.
Taxekod 12, "avgifsbefrielse för barn och ungdom" är beroende av patientens ålder.

SG-X föreslår alltid dessa taxekoder när förutsättningen för respektive taxekod är uppfylld.

Övriga taxekoder fordrar en insats från Dig för att gälla, ex. Taxekod 08, "värnpliktig", då Du måste markera detta vid registreringen av ett besök.

O.B.S!

Taxekoder skall vara >=00 och <=99, d.v.s. att alfatecken (bokstäver) inte fungerar som taxekoder.

Ändra inte de koder som finns i SG-X: 00, 01, 02, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 21 till 39 eller 99. Om Du använder dessa koder till annat än vad de är avsedda för kan resultatet bli oförutsägbart.


Taxa.htm#T3

Patienter utanför försäkringssystemet:

Taxekod 90 till 98 är från version 357 avsedda för tillfälliga patienter utanför försäkringssystemet. Tillfälliga i den meningen att Du normalt har patienter inom systemet. (Arbetar Du helt utanför försäkringssystemet markerar Du detta i klinikinställningar).

För sådana (tillfälliga) patienter skapar Du en taxekod, ex. 98 som innehåller hela beloppet som behandlingen kostar. Du skapar en åtgärdskod, ex. N001 med ersättning 0 Kr.

Besök med taxekoder 90 till 99 skickas inte till landstinget.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data