Rights2.htm

Rättigheter: ( = nätverksversion)

1421

Du markerar vilka rättigheter användaren skall ha, vilka funktioner han/hon har åtkomst till. Någon måste alltid ha rätt till att ändra klinik och användare.

Aktuell: Du kan avmarkera "Aktuell" så kan användaren inte logga in i systemet.

Signera bokningar: (Infört efter önskemål)
Det innebär att om denna användare bokar in en patient i kalendern så visas användarens namn i extratexten.
Finns inget märke, ex. "N" för nybesök, sätts märket "=>" in i rutan för att visa att det finns en ansvarig för bokningen.

Internpost: Avgör om personen skall finnas med som mottagare i internposten. Ex. användare som slutat eller är långlediga kanske skall tas bort från listan.

Journalsäkerhet: Denna rättighet tillkommer den som är ansvarig för journaler, rättning, gallring, sekretess o.s.v. Det skall finnas en sådan anvarig person på kliniken. Rättigheten är skyddad med ett lösenord.

Det är klokt att skapa ett separat login (ny användare) för den person som skall ha rättigheten. Det innebär att vederbörande får logga in särskilt om han/hon skall använda möjliheten att administrera juournalsäkerhetsfrågor.


Den som inte har signeringsrätt måste ange "signeringsansvarig" när en journal öppnas. 1422

Ansvaret för sekretessen ligger på användaren av programmet!

Inloggningsfönstret ser ut som nedan:

1423

I inställningar kan Du bestämma om markören skall stanna på "Användarnamn" eller "Passerord".


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data