Rapport5.htm

Dagnosstatistik:

Under 200 finner Du rapporter och statistik.

Kan Du producera statistik grundad på socialstyrelsens diagnoskoder ICD10. Du anger diagnoser i patientuppgifter. Dessa diagnoser registreras samtidigt som Du registrerar besök. Diagnoserna finns med andra ord dels knutna till patienten, dels knutna till varje besök.

Se även selektera ut diagnoser i besöksregister.

Den inledande bilden är inställningar, vad vill Du se?

771

Du väljer vilken tidsperiod statistiken skall visa.

Du kan välja om Du vill se diagnoser ur patientregistret, d.v.s. de diagnoser som är knutna till respektive patient eller om Du vill se diagnoser knutna till besök.


Rapport5.htm#RP51

Om Du får Error 6, overflow, för många diagnoser så kan Du minska antalet diagnoser som visas:

1133

När det gäller diagnos per patient ser Du bara den/de diagnoser som för tillfället är registerade på patienten. Har Du tidigare behandlat patienten för en annan diagnos kan Du inte se detta här.

Vidare när det gäller tidsintervall per patient så visas de patienter som fått sin SENASTE behandling uder angiven period. För att statistiken skall bli någorlunda aktuell bör tidsintervallet altså omfatta dagens datum.

Aktuella denna klinik Är de patienter som för tillfället är aktuella, d.v.s. inte är arkiverade.

Alla aktuella är samma sak om Du har en klinik registrerad. Har Du fler kliniker, huvud- och bipraktik(er), visas här aktuella patienter från alla kliniker.

Samtliga visar samtliga patienter från alla kliniker, d.v.s. även de som är arkiverade. O.B.S! att tidsintervallet gäller i alla tre fallen.

När det gäller diagnos per besök ser Du de diagnoser som gällde när besöket registrerades, d.v.s. har Du ändrat diagnos på patienten visas både den tidigare och den nya diagnosen vid de aktuella besöken.

Tidsintervall vid besök gäller naturligtvis besöksdatum.

Denna klinik gäller den klinik som är aktiv om Du har fler kliniker.

Samtliga visar besök från alla kliniker om Du har flera, huvud- och bipraktik(er). Har Du bara en klinik blir resultatet det samma som "Denna klinik".

Du kan välja om Du vill se statistik på Huvuddiagnos eller någon av Underdiagnoserna.

Rapport5.htm#RP53

I verksamhetsredovisningen för 2012 ville man ha treställiga ICD-10 diagnoser, ex. M990 och M991 blir båda = M99. An den anledningen kan Du ställa in antalet tecken i statistiken.

1983
Rapport5.htm#RP52

Du kan även bestämma om procentsatsen skall visas på samtliga poster, ikl. "utan diagnos", eller på bara registrerade diagnoser.

1895

Resultatet kan se ut som nedan:

772

När det gäller besök kan Du även välja att visa Nybesök, Gruppbesök och Besök av barn/ungdom.

1003

O.B.S! att antalet besök som visas bara är de besök som har en diagnos angiven vid den valda diagnosnivån, d.v.s. huvud- eller underdiagnos. Det hela bygger altså på att Du registrerar diagnoser på Dina patienter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data