Patstat.htm

Patientstatus, Statusmallar:

Välj:
Verktyg
      Mallar
            Patientstatus

Se även Rubrikmallar.

Här kan Du ändra, ta bort och skapa nya mallar för patientstatus.

Det finns ett "grundstatus" som inte går att ändra eller ta bort. Med utgångspunkt från detta kan Du skapa nya.

Välj NY och välj att flytta med texterna från grundstatus eller rensa alla texter när Du får frågan.

Du börjar med att ge mallen ett namn, det gröna fältet.

Du kan även byta namn på en redan befintlig och sparad mall.

Skriv in nytt namn och klicka på .

Det fungerar sedan så att varje kolumnhuvud, gula fält, Du skriver text i kommer med i formuläret. Finns ingen text i kolumnhuvudet kommer inget av det som ev. står under detta med.

I de vita rutorna under kolumnhuvudet fyller Du på med rubriker uppifrån. Du kan fylla i en, fler eller alla. Bara de som innehåller text kommer med på formuläret.

Varje ruta kan innehålla 50 tecken även om det alltid är en fördel att hålla rubrikerna korta. Kolumnhuvuden har större plats i själva utskriften (fast fortfarande bara 50 tecken).

Du behöver inte vara alltför försiktig med att skriva in alternativa rubriker i de vita rutorna. Om Du inte skriver in text vid dessa rubriker i formuläret så förs inte heller rubriken över till journalen. Du kan dock välja att föra in även "tomma" rubriker i journalen om Du vill komplettera senare.

Huvudrubriker, gula rutor, förs dock alltid över till journalen även om ingen underrubrik innehåller text.

O.B.S! att staus bara kan föras in i dganteckningar, d.v.s. i den nedre, blå skrivytan som inte är signerad. Om Du vill ha status vid ett visst datum måste status föras över innan den daganteckningen signeras.

Om Du vill se hur formuläret kommer att se ut kan Du klicka på .

Dina egna mallar kan Du ändra. Välj vilken mall Du skall arbeta med:

Du kan också ta bort mallar med .


Patstat.htm#MP1

Du kan sätta in en statusmall i journalen direkt då Du skriver in patienten.
Under fliken "
Diagnos/kategori" kan Du välja statusmall att sätta in.

I själva journalen under kan Du välja och sätta in statusmall i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data