Patient.htm#P0

Inskrivning av ny patient/Ändra patientuppgifter:

Aktivera remiss AV-aktivera remiss
Behandlingsserie Besök senaste period
Diagnos Fakturera patientavgift
Färdtjänst Företag
Grupp Hämta personuppgifter
Inkommande remiss Inskrivning av patient
Kontaktdatum OBS-text
Patientanteckning Patientkategori
Patienter födda på 2000-talet
Patienter utan personnummer Påminn om remiss vid inskrivning
Påminn om remissvar Remiss
Remissbesök Remittent
Skyddad identitet
Statusmall till journalen Terapiåtgärder
Utomlänspatient Verktygsknappar
Väntelista Ändra personnummer

Under:
Arbeta med
      Ny patient

eller, för att ändra uppgifter:
Markera patienten i patientregistret eller kalendern och tryck (Ctrl + E).


Patient.htm#P1

Ny patient / Ändra patientuppgifter:

Personuppgifter:

Det första Du skall fylla i är personnummer.
Se
patienter utan personnummer.

De gula fälten är obligatoriska, dessa måste fyllas i för att Du skall kunna spara uppgifterna.

När Du fyllt i personnummer kan Du klicka på 361 för att hämta adress o.s.v. (internet fordras).

Om Du behöver ändra sekel, tryck på Backspace-tangenten så flyttar merkören över till sekelrutan. Skriv ex. 20 och tryck Enter, skriv in resten av personnumret.

Patient.htm#P100

109

Patient.htm#P101

2214

Om patienten är en ungdom kan denna fråga vara motiverad för att ha ryggen fri.


Smittsam sjukdom:

2162

Se "Multimodal rehabilitering".

Observera ordningen! Telefonnummer kommer direkt efter namnet. Detta p.g.a. att många inte skriver in annat än telefonnummer till patienten. Detta är inget att rekommendera! Programmet gör så gott det kan för att identifiera utomlänspatienter och blir lätt förvirrat om ingen bostadsort / -adress finns angiven. Programmet arbetar även med läns- och kommunkoder vilket gör det än mer viktigt med kompletta uppgifter. Om Du importerar adressdata , under "Arbeta med", "Import", så får Du vissa uppgifter automatiskt.

Med 760 kan Du sätta in specialtecken i namnet, ex. Ü, Æ och Ê.

Se även Export och Import av patientuppgifter mellan datorer med SG-X.


Patient.htm#P32

Patienter med skyddad identitet:

Nätverksverionen

Dektopversionen


Patient.htm#P33

Patienten samtycker till:

SMS

e-frikort


Patient.htm#P2

1024

Kontaktdatum är det datum Du blev kontaktad av patienten, då han/hon sattes på väntelista. Datumet används för statistik över väntetid.

Du fyller i om patienten är aktuell, d.v.s. går direkt in i produktionen eller om patienten skall till väntelistan och i så fall prioritet.

219


Patient.htm#P3

O.B.S! - text

Du kan skriva in O.B.S-text för ex. kontraindikationer medicinering etc. En Varningstriangel visas då när Du arbetar med patientspecifika uppgifter. O.B.S-texten kommer också med om Du skriver ut patientregistret på skrivaren.

190    189

1620 Det kan förekomma en röd varningstriangel. Den innebär att patienten har en skuld!


Patient.htm#P18

Vidare Frikort, gymnast, anmärkning (patientanteckning) och utomlänspatient.

110

Gymnast har kanske störst betydelse om Du använder vätelistan. Kanske kan det också vara bra att lätt kunna sen vem patienten varit hos tidigare om vederbörande återkommer efter en tid.

Frikort är inga konstigheter. Du skall även ange Fr.o.m. datum som frikortet gäller. Om Du inte vet detta datum räcker det med att Fr.o.m. omfattar den dag Du skall registrera första besöket.

När Du markerat "Patienten samtycker till e-frikort", nere till vänster, visas 2103

2103 är en "uthoppsknapp" där Du kommer till e-frikort för att se om patienten har frikort eller påbörjat frikort. Finns ett uppnått frikort kan Du lägga in uppgifterna i SG-X.

Patient.htm#P17

Anmärkning (Patientanteckning) är eg. ett anteckningsblock som tillhör patienten. Där kan Du skriva sodant som eg. inte har i journalen att göra, ex. anhörig, telefon till landet (on det inte får plats) och andra "hemliga" anteckningar.

I kalender och patientregister finns anteckninen under 173.


Patient.htm#P4

Om Patienten är utomläns skall Du bestämma länskod och kommunkod. Kommunkod är inte nödvändig i alla landsting men för att få ut största möjliga automatik ur SG-X rekommenderas det att Du använder även kommunkoden.

111

88 öppnar listan med länskoder.

För att inte listan med kommunkoder skall bli för omfattande öppnas den med bara Ditt hemlandsting. Är det en utomlänspatient, klicka på "Visa alla".

86


Patient.htm#P5

Markera om patienten har färdtjänst eller, i Stockholm, sjukresekort.

I Stockholm, där sjukresekortet gäller, skall Du i Inställningar, Debitering sätta "Fråga om färdtänst" = Nej.

Om Du markerar att patienten har färdtjänst kan Du skriva ut en lista på färdtjänstpatienter.

469

Du kan ange patientens färdtjänst-ID eller nummer på sjukresekortet.

Du kan även skapa en påminnelse om att remiss fordras efter visst antal besök.
Du kan få fråga om påminnelse automatiskt, ja, till och med obligatoriskt.


Patient.htm#P6

Läkare / Remiss / Behandlingsserie


Remittent/behandlingsserie, länka till patient:

1246

Om patienten inte har remiss kan Du skapa en Behandlingsserie. Den fungerar som en remiss med avseende på utvärdering av behandlingsresultat. Vill Du inte ha den utvärderingen finns eg. ingen anledning att skapa "Behandlingsserie".

Du kan knyta en läkare/remittent till patienten även om inte remiss finns.


Patient.htm#P7

Remittent/REMISS, länka till patient::

Se även registrera inkommande remiss.

1250

Om patienten har remiss (och skall behandlas som en sådan) markerar Du Remiss. Remissdatum måste då anges och i SLL även kombikakod.

112

Patient.htm#P27

Om Du lickar på 88 (Ctrl + R) öppnas:

1123

Om inte remittenten finns i listan väljer Du NY Remittent (Alt + N).

Om 1144 är markerad när Du skriver in ny patient skrivs uppgift om remittenten in i journaltexten (behövs inte om Du registrerar remiss).


Om Du skall ändra uppgifter om en remittent måste Du gå in i läkar- / remittentregistret från 105.


Fyll i remissdatum och tryck Enter. Du får då remissens giltighet med utgångspunkt från remissdatum och de inställningar Du gjort i Inställningar, Debitering.

Fyll i datum för första besöket med den aktuella remissen och tryck Enter. Du får då remissens giltighet med utgångspunkt från första besöket och de inställningar Du gjort i Inställningar, Debitering.

'Remissen gäller till' visar hur länge remissen gäller med utgångspunkt från de inställningar Du gjort i Inställningar, Debitering.
O.B.S! att detta datum är obligatoriskt om Du registrerar remiss!

Om Du vill ha ett annat datum på giltighet går det bra att skriva in detta i rutan för "Remissen gäller till".

O.B.S! att den automatiska uträkningen bara sker om fältet 'Remissen gäller till' är tomt, detta för att ingen ändring av ett manuellt inmatat datum skall ske.

Vill Du ha automatisk uträkning, klicka på 1175.


Patient.htm#P8

O.B.S! finns en remiss aktiverad registreras besöket som besök MED remiss. Det innebär att Du skall AV-aktivera remissen om Du vill redovisa som besök UTAN remiss.

1242 tar bort (AV-aktiverar) remissen. Du kan även Aktivera/AV-aktivera remiss under inkommande remiss.
(Ta bort/AV-aktivera innebär att remissen finns kvar men används inte)


Patient.htm#P9

1239

Om Du markerar "Påminn om remissvar" finns påminnelsen under "Kontroller, Påminnelser om remissvar". Den rutan kommer upp varje morgon så att Du kan se om det är aktuellt att skriva remissvar.

Om Du tar bort markeringen vid "Påminn om remissvar" frågas om Du vill ta bort påminnelsen.


Patient.htm#P10

Du markerar var remissen kommer ifrån.

1241

Du kan även fylla i "Önskad behandling" och den övriga text som finns på remissen.

1252

Remissen länkas till journalen med utgångpunkt från datum för första besök.


Långremiss:

Om Du markerar rutan för långremiss (L), så adderas visst antal månader till remissdatum oavsett vad Du angivit i övriga inställningar för remissens giltighet.

Se även Landsting med remisskrav efter x antal besök.


Patient.htm#P11

215

Besök senaste period är något som skall skötas av SG-X och är till för att hålla koll på senaste behandlingsperiod. Det är mer bara en upplysning för Dig men Du kan ändra här om det behövs.

Första sätts till det datum Du senast markerat "Nybesök" vid registrering. Det kan ändras om Du nollställer akupunkturräknaren.

Sista sätts varje gång Du registrerar ett besök. år något som skall skötas av SG-X och är till för att hålla koll på senaste behandlingsperiod. Det är mer bara en upplysning för Dig men Du kan ändra här om det behövs.

Första sätts till det datum Du senast markerat "Nybesök" vid registrering.

Sista sätts varje gång Du registrerar ett besök.


Patient.htm#P12

Diagnos / Kategori / Grupp / Företag


Diagnos:

Diagnos, text är Din arbetsdiagnos. Kan vara så enkel som ex. 'Ryggbesvär'.

Du kan fylla i diagnostext och/eller 5 st diagnosnummer (ICD10).

Se selektera besöksinformation för att få en uppfattning om hur diagnoser kan användas.

Se diagnoser >>>

113

Med 88 vid varje diagnos öppnas en lista Du kan plocka diagnoser från.

Om 1145 är markerad då Du skriver in ny patient skrivs diagnosen in i journaltexten.

O.B.S! Om Du ändrar eller lägger till diagnos på en patient som Du redan registrerat besök på kommer inte den nya diagnosen med på tidigare registrerade besök.

Med 115 kan Du ta bort diagnoser.

Patient.htm#P122

Orsak till sjukdom och död:

Detta gäller i första hand läkare som lyder under "Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:26 om uppgiftsskyldighet till patientregistret".

Om man registrerar en diagnos från kapitel S eller T (frakturer och skador), så skall även Orsaken till skadan anges. Orsaken hittar man (förhoppningsvis) i kapitel V, W, X eller Y.

Dessa kapitel ligger i en egen databas som Du kan välja ifrån.


Patient.htm#P13

Kategori, Grupp, Företag:

(Knyta patient till Företag eller Grupp)

Katergori = Patientkategori

Se selektera besöksinformation för att få en uppfattning om hur kategorier kan användas.

Med företag avses i detta fall ex. försäkringsbolag som betalar Ditt arvode (behandlingsersättning och patientavgift).

1108

Skade-/försäkringsnummer är ffa. tänkt för Skandia Privatvård och SEB Trygg Liv.

911 innebär att Du kan ge patientens besök ett specifikt ID. Önskemål från vissa företag/försäkringsbolag.

Innan Du kan knyta patient till grupp eller företag måste Du registrera gruppen respektive registrera företaget.

Det finns även möjlighet att knyta patienter till företag i företagsfönstret.

Kategorier kan Du skapa nya direkt här.
Tips om diagnoser, nummer och kategorier.


Patient.htm#P15

Du kan välja att sätta in en statusmall eller rubrikmall i journalen direkt vid inskrivning.

822

Markera den mall Du vill ha.


Patient.htm#P28

Fakturering/Terapeutisk åtgärd:

Diagnos/Kategori/Grupp/Företag:

Patient.htm#P26

Fakturera patientavgift:

Längst till höger på fliken finner Du:

549

Gäller om Du vill skicka faktura på patientavgifter till patienten eller till ex. patientens arbetsgivare.

Du kan då registrera faktureringsadress.


Patient.htm#P29

Terapeutisk åtgärd:

1460

Du kan här välja terapeutisk åtgärd som behandlingen skall omfatta.

Det är klokt att sätta den huvudsakliga åtgärden överst. Det är den åtgärd som kommer att återspeglas i besöksregistreringen.

Du kan även lägga in Terapeutisk åtgärd i journalen. Om Du markerat "Skriv in i journal" så sker just det. Om inte läggs det bara till i patientuppgifter och Du får ett meddelande om detta.

Du kan även välja att sätta in registrerade terapiåtgärder i jornalen vid besöksregistrering.

2136


Patient.htm#P19

Verktygsknappar:

Arkiv  Ändra

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Spara uppgifter Redigering På/Av 519 Påminn om remiss Sätter in specialtecken 760 kopiera till diskett (Ctrl + K) 532 Importera från diskett (Ctrl + I) 533 Personnummer saknas (Skåne) 744


Patient.htm#P31

Ändra:

Om Du behöver ändra på personnummer eller sekel, klicka på Ändra och sedan på respektive.


Patient.htm#P30

Patienter födda på 2000-talet:

Direkt när Du öppnar patientuppgifter står ju markören på personnummer. Tryck "backspace", skriv "20" och tryck Enter. Fortsätt sedan med personnumret som vanligt.

Om Det blivit fel sekel, 19 istället för 20, klicka på Ändra och Sekel. Ändra till "20".


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data