Lst3.htm
Under:
Arkiv
      Klinikinställningar
Sista fliken "Landsting".


Lst3.htm

Region Skåne:

Några inställningar är unika för Region Skåne:

Avtalspart ID skall skrivas in med fyra siffror. Om Ditt ID består av färre siffror, inled med nollor för utfyllnad, ex. 0836.


Vårdgivarkategori och Specialistgrupp:

Klicka på resp. knapp för att öppna en lista att välja möjliga alternativ. Du kan underhålla listorna under menyn Arbeta med.

2170

I Region Skåne finns även något som kallas Kontakttyp som anges vid registrering av varje besök.


Åtgärder och taxekoder:

Du måste lägga in Skåne's åtgärder i SG-X. Du kan ta bort de åtgärder som gäller Stockholm. Det bör se ut ungefär som nedan:

672

Med 702 kan Du importera standardkoder.

Lst3.htm#SK1

O.B.S! att Du måste lägga in "Reducerade" arvoden också. Lägg märke till att arvodet skall vara samma som för det ej reducerade. SG-X slår automatiskt över till kolumn två för belopp när Du passerat taket.Eftersom Skåne har en speciell åtgärdskod för reducerat arvode måste åtgärdskoden finnas där (d.v.s. när Du passerat taket).


Taxekoder bör likna nedanstående:

673


Lst3.htm#L6

I Region Skåne används något som kallas "betalningssätt". SG-X förvandlar sina taxekoder till betalnigssätt när filen till landstinget skapas de viktigaste är:
taxekod
bet.sätt
06
>>
5
12
>>
18
08
>>
8

Lst3.htm#L8

När patienten skall betala reducerad patientavgift p.g.a. att han/hon skall få frikort gör Du som följer:
Frikortet skrivs in med giltighetsdatum från idag. När Du sedan registrerar besöket väljer Du den taxekod, 21 - 31, som motsvarar det som ptienten erlägger i patientavgift. SG-X sätter då betalningssätt = 5. Din fordran på landstinget blir arvode minus den avgift patienten betalat.


Definition åtgärdskoder (arvodestyp):

652

För att SG-X skall kunna räkna, skilja på, olika arvodestyper på samlingsräkningen måste typerna definieras. Om alla hade samma åtgärdskoder vore detta inte nödvändigt, då kunde jag "hårdkoda" typerna.

Du skall ange vad som är "typiskt" för enkelt-, normalt- och särskilt arvode.

Besök som inte känns igen varken som "enkla" eller "normala" räknas in under "särskilt arvode".

Exempel:

I Stockholm har vi två enkla åtgärder:
AEG (grupp) och AEI (individuell).
Det som är gemensamt för dessa är givetvis AE.
AE bestämmer m.a.o. att det är ett enkelt arvode.

I andra Landsting kanske det bara finns E eller 4 eller vad det nu kan vara som är = enkel åtgärd. Då skall Du vid "Enkelt arvode" skriva E eller 4 om det nu var det.

Det är också viktigt med mellanslag eller inte. SG-X måste veta antal tecken som skall jämföras. I exemplet ovan får inte finnas några blanka tecken före, efter eller emellan. Men i exemplet nedan...

Enkelt arvode har koden A och normalt har koden AA. Om jag då definierar enkelt som A och normalt som AA kommer både enkelt och normalt att bokföras som enkla eftersom A stämmer på båda, SG-X jämför bara med ett tecken för enkelt arvode. Lösningen är att definiera enkelt som A + mellanslag (blanktecken) och normalt som AA. SG-X jämför med två tecken i både enkelt och normalt.

Uppstår tveksamheter, ring ANTWORK data, 08-712 07 75!


Lst3.htm#L7

Specialistgrupper:
Vårdgivarkategorier:
Kontakttyper:

Under:
Arbeta med
        Specialistgrupper
        Vårdgivarkategorier
        Kontakttyper

hittar Du dessa listor. Utseende och funktion är i princip lika, Du kan lägga till, ta bort och ändra uppgifter (ifall landstinget ändrar koder).

625

Några detaljer siljer mellan de olika listorna:

Specialistgrupp och vårdgivarkategori är väl två ganska statiska parametrar. Dessa ställer Du in under Klinikinställningar, fliken Region Skåne.
När det gäller patientavgifter så har dessa ingen särskild betydelse i listan för Specialitetsgrupper och patientavgifter. Patientavgifterna i SG-X styrs helt av vilken taxekod Du använder.

Kontakttyp är (kanske) en mer rörlig parameter som bestäms vid varje besök. Du kan precis som med Åtgärd och Taxekod sätta en 'Standard'.

626

Där föreslås i första hand samma som det som senast registrerades på patienten, i andra hand det Du satt som standard. Om Du klickar på knappen så öppnas en lista att välja kontakttyp från.

Vid snabbregistrering ser Du vad SG-X ämnar markera för kontakttyp.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data