Lst1
Under:
Arkiv
      Klinikinställningar

Du kan välja om besöksinformationen skall skickas till ARV eller GVR.

1920

Om Du använder GVR skall Du ange "Vårdgivarkategori" (77 = sjukgymnast).

1921
Lst1.htm#LS12

Stockholms läns landsting:

Kombikanummer:

Kombikanummer (inrättningskod) är ungefär det samma som vårdgivar-ID.

I Stockholm består det av fem siffror + "010M01". Där 010 i princip betyder att det är en privat vårdgivare, M ungefär mottagning öppenvård (tillskillnad från P som då står för primärvård). 01 på slutet är ung. mottagningsnummer. Om Du ex. har en bipraktik så får den samma kombika som huvudpraktiken men 02 på slutet istället för 01.

O.B.S! Om Du är vikarie så skall vikariatGIVARENS kombika stå på den första fliken i Klinikinställningar, vikariens kombika står på flik tre och består bara av fem siffror.

Om Du saknar kombika så använd 99999010M01, det måste nämligen finnas ett nummer. Skall Du redivisa via ARV till landstinget duger det dock inte! Du måste ha ett riktigt kombika innan Du börjar registrera besök.


Inställningar, GVR:

1986

Du skall ange Ditt GVR-ID (snod-ID).

Om utomlänspatienter skall faktureras separat skall Du även markera "Separera utomlänspatienter". (inte aktuellt längre)

Utomlänspatienter kommer då inte med i GVR-filen till landstinget.


Inställningar, ARV-systemet:

638

ARV-ID är vanligen de fem första siffrorna i Ditt kombikanummer.
ARV-Lösen får Du från Landstinget.

O.B.S! Finns vikarie skall dessa två uppgifter gälla vikarien.

O.B.S! Det finns vissa begränsningar i funktionen, se här >>>>

Lst1.htm#LS11

323

Du kan här ställa om sändning av filer till "TEST" eller "DRIFT".
TEST skickar fil precis som DRIFT med den skillnaden att filen inte spras i ARV-systemet.


Inställningar för att kontrollera besöksinformation "on line"

528


Lst1.htm#ARV5

Kontrollera kombikanummer (remittentens).

För att registra ett besök med remiss i ARV fordras två saker:
1. Remissdatum
2. Remittentens kombikanummer
.

Finns inget kombikanummer registreras besöket i ARV som ett besök UTAN remiss.
Eftersom det nu råder remissfrihet för sjykgymnaster inom SLL har flera retat sig på att SG-X kräver kombikanummer om Du markerar remiss när Du skriver in en ny patient. Du kan nu ta bort det kravet.

Under Arkiv, Klinikinställningar, klicka på , fliken Stockholms läns landsting. Ta bort markeringen vid "Kontrollera kombika". Har Du fler kliniker, gör samma i alla.

O.B.S! Inget kombika = besöket redovisas till ARV som besök UTAN remiss!

Lst1.htm#ARV4

Inom ramen för vissa vårdavtal får man registrera fler besök på en patient samma dag. Normalt stoppar SG-X sådana försök men Du kan ädra detta här. Om Du vill kan Du behålla en varning då Du registrerar dubbelt. (rekommenderas)

O.B.S! att Du inte kan registrera två besök med samma åtgärdskod.

214

Se även Registrera besök i grupp.

Lst1.htm#ARV3

När Du hämtar personuppgifter kan Du välja om Du vill ha uppgifterna med endast stora bokstäver, smaken är som......

639


Lst1.htm#ARV2

Övriga inställningar för kommunikationen med Landstingets arvsystem.
O.B.S! Att Du bara får ändra dessa parametrar om Du har helt klart för Dig hur dom skall ändras och varför.

Inställningar för ARV-kommunikation skall se ut som nedan (2007-10-01).

637


Lst1.htm#ARV1

För Hämtning av personuppgifter skall inställningarna vara enligt nedan:

606


Så småningom blir det aktuellt att skicka diagnoser med besöksinformationen.

640

Förutsättningen är naturligtvis att Du registrerat diagnoser på Dina patienter. Du registrerar diagnos i Patientuppgifter.

Du kan även välja att skicka taxekoder > 87 till landstinget. Detta gäller bara under säskilda förhållanden i samband med rehabiliteringsgarantin.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data