Kvitto.htm#Kv1

168 finns i patientregister, bokningskalender, besöksregister och besökshistorik för att skriva ut kontantfaktura på patientavgifter.

Om kontantfaktura redan är utskrivet blir det bara en specifikation på gjorda besök.


Utskrift kontantfaktura/specifikation:

Bilden gäller, i tillämpliga delar, även för hantering av postgiro och faktura på patientavgifter.

Du skriver ut kontantfaktura med 168 på verktygsraden från besöksregister, patientregister och kalender.

Från kalender och patientregister hämtas de besök som finns att kvittera för innevarande år.
Vill Du skriva kontantfaktura från tidigare år, se här!

Vill Du skriva ut kontantfaktura för specifikt datum eller period skall Du göra detta från patientens besöksregister. Där kan Du välja vilka besök som skall skrivas ut. Du kan dessvärre inte skriva ut kontantfaktura över årsgräns. Du måste i så fall skriva ut två fakturor, t.o.m. 31/12 och fr.o.m. 1/1.

Markera de besök som skall skrivas ut:

186

Kvitto.htm#Kv3

Du anger kvittensdatum (den dag Du får pengarna).

1121

Om Du har patienter som betalar med kort, d.v.s. att pengarna skall bokföras på annat konto än "Kassa", skall Du ange "Välja konto för avgift" i Inställningar, Debitering. Du har då möjlighet att välja konto för bokföring av patientavgift.

1224

Utskriften sker på den skrivare Du valt som "standardskrivare" i Windows®. Utskriften passar in på ett vanligt A5 ark (= ½ A4). För att passa fönsterkuvert kan Du ju också vika ett A4 dubbelt. Se inställningar för adressplacering.

Kvitto.htm#KV2

223 Växlar mellan kontantfaktura och specifikation. För att skriva ut specifikation på bestämda besök, gå till besöksregistret för patienten. Du kan där markera vilka besök som skall tas med. Detta är nödvändigt om det är fler än 16 besök som skall specificeras. Det finns inget som talar om för SG-X om ett besök blivit specificerat tidigare så som det gör när det gäller kvitto. Se även utskrift av besöksregister när det gäller specifikation.

220 Skriver ut kontantfaktura/specifikation.

2097 Skapar en PDF-fil av kontantfakturan. Den finns under Installtionsmapp\data\pdf\Pkvnnnnnn.pdf. (Installationsmapp vanligen = C:\sgx32). Du kan hämta den där och skriva ut den eller bifoga i ett vanligt mail.

2098 Skapar en PDF-fil av kontantfakturan och bifogar den i ett mail till patienten. Förutsättningen är att Du kopplat Din mail till SG-X med nödvändiga inställningar.


Kvitto.htm#Kv4

Om Du klickar på ett datum så att det blir grått....
Gäller även postgiro

167

Så kommer det inte med på utskriften. Om Du klickar igen blir det svart och kommer med.

Du får godkänna utskriften av patientkvitto, d.v.s. att inget krånglar med skrivaren eller så....

862

... för i och med att Du godkänner utskriften "kvitteras" alla besöken som finns med på kvittot i databasen och i bokningskalendern med $, om besöket finns i kalendern.

O.B.S. att utskriften bara har plats för 16 besök. Är det fler besök som skall skrivas ut så måste Du skriva ut flera gånger.

Intyg om behov av särskilt färdsätt:

1117

Markeringarna skrivs ut på kvittot men sparas inte och har i övrigt ingen koppling till patientuppgifterna.

Genom att markera 1230 kan Du bestämma om färdsätt skall finnas med på kvittot.


Du kan även ha Din logotype på kvittot om den inte är för stor.


Se även:
Kvittera fler patientavgifter i klump
Skriva ut kontantfaktura från tidigare år


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data