Klinikuppg
Under:
Arkiv
      Klinikinställningar

Varna för takbelopp
Registrerade kliniker Ändra klinikuppgifter
Ny klinik Vårdgivartyp
Verksamhetslän (landsting) Vårdgivare/vikariatsgivare
Ersättningstak Arvodestyp (A- eller B- praktik)
Utbetalningssätt och gironummer. Vikarie
Avtalsfakturering Inställningar för Ditt landsting
Kiropraktorer Naprapater
Överfört från tidigare

Klinikuppg.htm#K1

Klinikuppgifter:

Fönstret Klinikuppgifter visar registrerade kliniker (vårdgivare).

143

OK stänger fönstret och gör markerad klinik aktiv.


Klinikuppg.htm#K2

Markera en befintlig klinik och klicka på (pennan) för att ändra uppgifter i en klinik.

NY öppnar fönstret för att registrera ny klinik.


Klinikuppg.htm#K3
Arkiv, Klinikinställningar

Inställningar för klinik: (För auktoriserad sjukgymnaster i Stockholm, se GVR >>>)

Ange först vilken typ av vårdgivare som skall använda programmet:

557 2058

Ta bort markeringen vid "Landstingbidrag" om Du vill att "Landstingsbesök" skall vara avmarkerad som förval. Du som arbetar huvudsakligen med landstingspatienter skall markera "Landstingsbidrag".

Kiropraktor   Naprapat   Utanför försäkringssystemet

Spärra kliniken kan Du göra om Du ex. har haft ett vikariat som gått ut och Du vill undvika att registrera besök där av misstag. Du får en varning när Du går in i den aktuella kliniken och det går inte att registrera besök.

Du kan även "skydda" kliniken med ett separat lösenord (endatst nätvrksversionen). Det innebär att det inte går att öppna den utan att ange det lösenord Du skrivit in.
O.B.S! att användarnamnet inte har någon betydelse här, endast lösenordet.

Klinikuppg.htm#K4

Du skall ange det landsting Du är verksam i:

634

Om Du inte är verksam i Stockholm kan Du importera åtgärdskoder för Ditt landsting. Ex. Region Skåne och Västra Götalandsregionen använder inte samma åtgärdskoder som Stockholms läns landsting.

Klinikuppg.htm#K5
Arkiv, Klinikinställningar

Personuppgifter vårdgivare/vikariatsgivare
(Uppgifter om vikarie fylls i på fliken Vikarie):

Gula fält är obligatoriska!

30

Kombikakod är även det vårdgivarens. Ifall av vikarie, vikariatGIVARENS kombikakod. Uppgifter om vikarie fylls i under Vikarie

Kombika eller vårdgivar-ID kan se olika ut i olika landsting.

Dalarna   Gävleborg   Uppsala   Kalmar   Kronoberg   Skåne   Stockholm   Sörmland   Värmland   Västmanland   Västra Götaland   Östergötland

F-skatt och organisationsnummer gäller vårdgivaren eller vikarien om det är ett vikariat.

Om det gäller ett vikariat markerar Du "Har vikarie" och vkariens uppgifter fylls sedan i på fliken Utbetlning till - Vikarie.

Klinikuppg.htm#K17
Arkiv, Klinikinställningar

Anslutningsuppgifter::

1462

Uppgifter om DNS som är knuten till SQL-databasen (fråga nätverksansvarig).

"Data DB" = den mapp som innehåller några ACCESS-databaser (lokalt på Din dator).

"Dokument" = sökväg till den mapp som inehåller Dina dokument. Sökvägen kompletteras automatiskt med \klin?\ där frågetecknet = kliniknummer (Fråga nätverksansvarig. Viktigt att denna mapp omfattas av regelbunden säkerhetskopiering).

"Lokala filer" skall vara c:\sgxnet\data utom under speciella omständigheter.

Klinikuppg.htm#K6

Uppgifter om kliniken:

Gula fält är obligatoriska!

Adress och telefonnummer är inga konstigheter.

Klinikuppg.htm#K7
Arkiv, Klinikinställningar

Ersättningstak:

Fyll i respektive belopp för ersättningstak (tak1 och tak2). Har Du vårdavtal och tak2 är betydelselöst så fyll ändå i ett belopp som är större än tak1.

Klicka på 1326 för att visa nationella taxan.

146

Klinikuppg.htm#K16

Överfört fr. tidigare används om Du börjar med SG-X under pågående kalenderår. Då skall Du här ange det upparbetade belopp Du har från tidigare.
Börjar Du från årets början skall här stå 0 (noll).

För Dig som beräknar taket på annan period än kalenderår skall "Överfört från tidigare" inte vara noll. Om Du ex. beräknar fån 1/7 skall summan vara det Du fått från 1/7. Du finner den enklast i besöksregistret. Visa period 1/7 - 31/12, selektera så att Du bara ser landstingsbesök. Summan som skall in vid "Överfört från tidigare" skall vara "Ersättning" + "Avgift" = "Totalt".

Maskinen fortsätter sedan att plussa på "Totalt upparbetat" fram till den 30/6. Därefter "nollställs" taket genom att Du på liknande sätt som ovan tar fram "Totalt" för perioden 1/1 - 30/6 och skriver in den summan som minus vid "Överfört från tidigare". På så sätt blir "Totalt upparbetat" per den 1/7 = 0 kr, och räknas upp därifrån.

Tidigare upparbetat är det belopp Du samlat ihop på samlingsräkningar hittills i år.

Upparbetat är det belopp som är registrerat men ännu inte utskrivet på samlingsräkning. (Det Du gjort sedan senast utskrivna samlingsräkning.)

Totalt upparbetat är summan av alla registrerade besöksersättningar och ev. patientavgifter.

Återstår till Tak. Det belopp som återstår till taket i år.

Inkl. patientavgift Eftersom vi har lite olika förutsättningar kan Du välja att räkna in patientavgifen eller inte.

Inkl. taxekod > 89 Likaså kan Du väja om Du vill räkna in taxekoder som är större än 89, d.v.s. de som inte skickas till landstinget.

Takbelopp för år skall vara innevarande år.

Klinikuppg.htm#K15
Arkiv, Klinikinställningar

43

Varna för tak. Du kan få en varning när Du närmar Dig ersättningstaket. När Du ex. passerat Tak-1 kan Du stänga av varningen för detta.
O.B.S! När Du stänger av varningen för Tak-1 används taxan Du uppgivit vid "Tak1" i
åtgärdskoder. När Du stängt varningen för Tak-2 används taxan Du uppgivit vid "Tak2" i åtgärdskoder.

Se även Årsavslut.


Klinikuppg.htm#K8

147

Arvodestyp syftar på praktiktyp, A eller B. Se B-praktik >>>

Klinikuppg.htm#K19

Arbetsgrupp bestämmer bokningskalender för kliniken. Varje arbetsgrupp har sin egen kalender. Om ex. två vikarier arbetar olika tider men delar på samma patienter kan det vara idé att dom använder samma arbetsgrupp, och därmed samma kalender.

Kanske har Du två kliniker, eller vikariat, men behandlar samma patienter. Då kan det också vara bra att båda klinikerna har samma kalender.

Om ovan nämnda inte är aktuellt skall Arbetsgrupp vara = 1 (för första kliniken, sedan använder man samma arbetsgrupp(nummer) som kliniknummer).

O.B.S! att varje arbetsgrupp får en egen bokningskalender.

Man kan även skifta kalender från en klinik till en annan. Om någon vikarierar på en klinik (klinik 1) och sedan skall vikariera på en annan klinik (klinik 2) så kan man genom att ange arbetsgrupp 1 i klinik 2 flytta kalender 1 till klinik 2.


Klinikuppg.htm#K9

Utbetalning/vikarie:

Gula fält är obligatoriska!

Namn, adress och utbetalningssätt. Dessa uppgifter är de som kommer på samlingsräkningen. Om vikarie finns skall uppgifterna gälla vikarien. Gironummer till den som skall erhålla ersättningen.

1882

 

"Praktikertjänst" anges på samlingsräkningen vid "Annan betlningsmottagare" och/eller "Mottagningsnummer", beroende på Landsting.

Klinikuppg.htm#K10

Vikarie:

149

Här lägger Du in vikarie.
Om vikarie finns registeras alla besök på vikarien. Arbetar både vårdgivaren och dennes vikarie på samma etablering skall Du lägga upp två kliniker, en med och en utan vikarie.

första fliken skall vikariatgivarens uppgifter fyllas i.

O.B.S. att om vikarie finns skall F-skatt och Org.nummer (på första fliken) gälla vikarien.

O.B.S! det är mycket viktigt att rutan "Har vikarie" markeras på första fliken om det är ett vikariat.


Klinikuppg.htm#K11

Avtalsfakturering skall bara markeras om Du har någon form av specialavtal som SG-X är anpassat till.

846

Spec. skall vara 1.

Övriga uppgifter gäller den/det företag/enhet Du skall fakturera.
O.B.S! att mailadressen är viktig för att skicka elektronisk faktura.

Se vidare avtalfakturering


Klinikuppg.htm#K12

Inställningar för Ditt landsting:

Dalarna Gävleborg
Skåne Stockholm
Värmland Västra Götaland
Jämtland Kronoberg
Kalmar Uppsala

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data

Klinikuppg.htm#K13

Kiropraktorer::

Under:
Arkiv
     Klinikinställningar

Är Du kiropraktor kan Du här ange om Du (patienten) har pengar att hämta från landstinget.

1089

Om "Landstingsbidrag" är markerad är Landstingsbesök förvald då Du registrerar besök.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data