Jsk.htm

Journalsäkerhet:

Förutom sekretessjournalen finns några fler val att göra när det gäller journalens säkerhet.

Se även:
om journalsäkerhetsansvarig
hantera sekretess för enskilda notat.


Jsk.htm#JSK0

Under 560 i patientregister och bokningskalender finns 1931 Journalsäkerhet.

I de flesta fall finns möjlighet att lämna en kommentar till åtgärden.

För att fler än den behandlande läkaren/terapeuten skall få till gång till patientens journal fordras patientens samtycke.

1930

NEJ innebär att bara den som skrivit anteckningar i journalen kan läsa dessa.

JA innebär att alla som har rätt att läsa journal kan läsa anteckningarna men bara den som har adekvat anledning får göra det.

Klicka på Verkställ när Du ändrat!

Alla med sineringsrätt kan ändra denna inställning MEN lagstiftarens intention är naturligtvis att det skall göras enligt patientens önskemål.

I jornalen ser Du en indikator 1936 som visar status för samtycke. Därifrån kan Du även öppna detta fönster.

För synskadade, som har journalen anpassad för talsyntes, finns en genväg. Om Du trycker F6 får Du frågan om patienten samtycker till "journaldelning". Svara ja så kan Du läsa hela journalen. Om patienten redan givit sitt samtycke får Du istället ett meddelande om det.


Jsk.htm#JSK1

Under 560 i patientregister och bokningskalender finns 1931 Journalsäkerhet.

Sekretessbelägga journal:

1934

Om patienten begär så kan Du sätta hela journalen under sekretss. Du kan välja om det skall gälla läkarjounal och/eller den "allmänna" jornalen.

Om Du klickar på Sekretess så får Du välja vem som skall "äga" journalen.

1935

Någon måste ju kunna öppna journalen, annars kan man ju lika gärna radera den.

Välj vilken som skall kunna öppna journalen. Kanske har patienten någon han/hon litar på bland personalen. Annars är det kanske lämpligt att den som ansvarar för journalsäkerheten på motagningen blir "ägare".

Märk att detta inte påverkar notat som redan tidigare ligger under sekretess. Om ex. användare A har skrivit notat i skretessjournalen och Du sedan sätter hela journalen under skretess med användare B som "ägare" så kommer fotfarande användare A's notat att tillhöra användare A.

Den som är journalsäkerhetsansvarig kan låsa upp sekretessjournaler. Klicka på Lås upp. Du får välja vilka notat (ägere's) som skall låsas upp. Det innebär att ägaren's notat fortfarande tillhör honom/henne men de är tillgängliga utan sekretess.


Jsk.htm#JSK2

Under 560 i patientregister och bokningskalender finns 1931 Journalsäkerhet.

Spärra patientens journal för utskrift:

1937

Vem som helst med signeringsrätt kan spärra journalen för utskrift. Bara som satt spärren, eller journalsäkerhetsansvarig, kan låsa upp den.


Jsk.htm#JSK2

Under 560 i patientregister och bokningskalender finns 1931 Journalsäkerhet.

Spärra patientens personuppgifter:

1953

Om Du spärrar patientens personuppgifter blir patienten osynlig i systemet. Endast journalsäkerhetsansvarig kan komma åt uppgifterna. Denne kan även låsa upp så att patienten blir synlig igen. Han/hon återkommer då utan namn, adress o.s.v. Endast personnummer blir synligt.

Har Du rättighet som journalsäkerhetsansvarig kan Du i patientregistret visa patienter med spärrade patientuppgifter.

O.B.S! Om Du spärrar patientens personuppgifter tas ev. grupptillhörighet, företagstillhörighet och påminnelser bort. Bokningar i kalender ersätts med systemets patient-ID. Du kan inte "arbeta" med en spärrad patient och det är därför viktigt att Du skrivit ut alla kvitton, fakturor och liknande innan patientens uppgifter spärras.


1938 öppnar ett fönster för att hantera sekretess för enskilda notat.
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data