Jour.htm#J1

Patientjournal:
Autokorrigering Stavningskontroll
Autotext Söka
Frasbibliotek Sökord
Mallar
Terapiåtgärder Remissvar
Utskrift Sekretess
Verktygsknappar Signering
Ändra journaltext Specialtecken
Snabbkommandon


Jour.htm#J2

O.B.S. att anteckningar och journalmallar fungerar på samma sätt som journal utom att Du bara har ett skrivfält, "daganteckning". Anteckningar går inte att låsa.

Den som inte har signeringsrätt måste ange "signeringsansvarig" när en journal öppnas. 1422

Se även "Skriva text i journal".

Journalen öppnas med 54 från patientlistan, bokningskalendern eller besöksregistret. I kalender och patientregister går det även att sätta markören på patienten och hålla vänster musknapp nere tills journalen kommer upp på skärmen.

Du kan bestämma var "insättningspunkten" skall vara när journalen öppnas.

Jour.htm#JXX2

Arbetsbilden för journal ser ut som nedan.

18

Funktionen är lik Microsoft's® "WordPad"® och "Word"® även om den är långt ifrån lika sofistikerad. En del specifika egenskaper finns dock

Det finns extra "bäddringsknappar"...

293


Jour.htm#J3

Skrivytan, där Du skriver text, är delad i två. Den nedre är daganteckningarna (notat). Det är där Du arbetar med den "blivande" journalen. Den övre är den färdiga journalen. Dit flyttas notaten när Du signerar dom. När ett notat är signerat går det inte längre att ändra.

Du kan ändra förhållandet mellan den övre och nedre ytan på bäddringslisten till vänster. (Ctrl + Alt + Å) återställer grundinställning.

Nätverksversionen:

1578

Desktopversionen:

1982
Jour.htm#J26

Med 2066 kan Du välja om Du vill dela journalen horosontellt (som ovan) eller vertikalt (nedan).

2065


Jour.htm#J20

Journalen är uppdelad i tre "avsnitt": ALLMÄN, LÄKARE, och en SEKRETESS-belagd del. Du skiftar mellan ALLMÄN och LÄKARE genaom att klicka på ALLM resp LÄK.

1579     1580

Du kan obehindrat läsa och skriva i vilket avsnitt Du vill. I den sekretessbelagda delen kan Du förstås bara läsa Dina egna anteckningar. Läkardelen är förvald för läkare, psykolog och sekreterare, den allmänna för övriga personalkategorier.

Du kan läsa alla avsnitt genom att markera "Läs alla". Du kan även välja att visa anteckningar som en terapeut gjort.

1581.

"Läs alla" visar avsnitt från både Allmänna och läkarjournalen. Om Du väljer en terapeut visas bara den terapeutens anteckningar, kanske mest avsett för om Du skall göra en utskrift och bara vill ha med anteckningar från en viss terapeut.

Funktionerna är båda aktiva samtidigt. Vill Du vara säker på att allt visas skall det se ut som nedan.

1689


Jour.htm#J21

När Du öppnar journalen för att skriva ett notat så föreslås dagens datum, om inget tidigare osignerat notat finns.

1577

Siffran till höger om datumet visar om det finns osignerade notat. I så fall öppnas det tidigaste av dessa. Du kan välja ett annat notat genom att klicka på 1583 till höger om datumet.

1582

Välj sedan det notat Du vill arbeta med.

Finns inget notat för önskat datum, skriv datum i datumrutan med sex siffror och tryck (Enter), då skapas ett nytt notat.

Om det nu stod en nolla till höger om datumet finns inget sparat notat. Om du inte skriver något utan bara stänger sparas ingenting. Sriver Du något sparas det med det datum som visas i datumrutan oavsett vad Du skriver i texten!

1584

Det är rutan med notatdatum som bestämmer datum som notatet sparas!

Du kan ändra i datumrutan på vanligt sätt, sriv datum med sex siffror och tryck (Enter).

O.B.S! att notatet sparas i det "avsnitt" Du har öppet, ALLM, LÄK, eller ev. SEKRETESS.

Du signerar notatet med 1585 (Alt + S). O.B.S! att hela notatet signeras oavsett var markören står.


Jour.htm#J22

Sökord:

1586

Notat sparas under det sökord som visas i sökorsrutan. Vill Du ändra sökord, klicka på 1583 till höger om rutan och välj ett annat.

Om DU klickar på 1587 så öppnas listan med sökord och Du kan då även sätta in sökordet i form av text i journalen.

Med (Ctrl + Delete) kan Du radera ett osignerar notat. Kan behövas ex. om ett notat skapats av att Du registrerat ett besök av misstag.
Det är nämligen så att ...
När Du registrerar ett besök (kassaregistrering) så skapas ett notat med bara besöksdatum. Detta minskar risken för att Du skall glömma bort att göra ett notat. Det kommer upp i signeringslistan i och med att det inte är signerat. Den "gamla" funktionen med att försöka hålla reda på om Du skrivit "daganteckning" är därmed överflödig.
Notatet som genereras då Du registrerar ett besök kan även innehålla diagnos(er) och/eller åtgärd(er) samt en ev. textmall.


Jour.htm#J4

170 Du kan använda journalmallar, rubrikmallar och/eller statusmallar som Du utformar själv.


Jour.htm#J19

1436 Du kan skriva in terapeutisk åtgärd i journalen

När Du sätter in en åtgärd i journalen läggs den till åtgärderna i patientuppgifter och i remiss/behandlinsserie under förutsättning att det finns plats. Du kan ha fyra åtgärder per patient.

Du kan välja om Du vill skriva in åtgärden i journalen nu eller om Du bara vill lägga in den i patientuppgifter.

Om Du valt att skriva terapiåtgärder till journalen när Du registrerar besök vill Du kanske inte ha dubbelt.

Jour.htm#J23

Eftersom vi alla gör olika och har olika önskemål finns möjlighet att påverka utseendet på texten som skrivs in i journalen.

1687

Du kan välja två olika:

Åtgärd: 07 - Töjning

eller
07 - Töjning


Jour.htm#J5

405 Du kan lägga upp ett "frasbibliotek" med ofta använda fraser för att slippa skriva så mycket.


Jour.htm#J6

1062 (Alt + X) Du kan använda "autotext" direkt i journalen.
O.B.S! att du kan inte skapa och ändra texter här. För att göra det måste Du öppna "autotext" från statusmenyn (Alt + Z).
Du lägger å andra sidan in texten direkt i daganteckningen där markören står och Du kan kombinera med fraser, mallar och sökord medan Du har autotext öppen.


Jour.htm#J7

406 Du kan sätta in sökord för att söka i journalen.
Se även Söka i journalen.


Jour.htm#J8

586 Öppnar en undermeny med olika status.


Jour.htm#J9

Under 560 finns fler val:

Öppnar blanketter  1506 Öppnar patientuppgifter. 56 Registrerar besök med dagens datum direkt inifrån journalen. Vill Du registrera annat datum, gör det från kalender eller patientregister. 57 Öppnar inkommande remiss (Ctrl + Alt + I) 1181 Skriver in patientens registrerade diagnos(er) i journalen. 1325 Öppnar röntgenremiss. 1004 Avslutar behandlingsomgång och arkiverar patienten. 5 Skriver ut patientkort. 220 Kontrollera aktiviteter  1401


Jour.htm#J10

295 Om läkare/remittent är länkad till patienten kan Du visa uppgifter i journalen.

409

Med 695 kan Du sätta in uppgifterna som text i journal eller daganteckning, texten hamnar där markören står.
O.B.S! att det är möjligt att sätta in uppgifterna även i den redan signerade journalen om Du ställer markören där - MEN - Du kan inte ta bort eller ångra insättningen sedan. Om Du är osäker på hur resultatet skall bli, tag en säkerhetskopia till hårddisken först så kan Du ångra insättningen genom att återställa från den säkerhetskopian.

För att visa patientuppgifter, tryck F4


Jour.htm#J18

419 Du kan visa patientanteckning i journalfönstret. Kanske en kort anamnes eller senaste aktuellt

418


Jour.htm#J11

Med 860 (Alt + D) kan Du sätta in dagens datum i journalen


Jour.htm#J12

220 Du kan skriva ut journal och/eller daganteckningar på papper


Jour.htm#J14

En symbol 190 kan förekomma på verktygsraden.

Den innebär att det finns en OBS-anteckning eller varningstext angående patienten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data