Inst3.htm

Inställningar Debitering:

Avgiftsbefrielse Betalningsvillkor
Färdtjänst Kvitto vid besöksregistrering
Kolla dubbelregistrering Kontrollera remissers giltighet
Nybesök efter viss tid Radera gamla frikort
Registrera besök som betalda Skicka begränsad period
Taxekod 11 Tillåt fler företagsbesök samma dag
Varna för betalning vid ändring Varna när frikort gått ut
Varna om tidigare besök ej är betalt Tillåt ändring av patientavgift

Inst3.htm#DB2

Avgiftsbefrielse:

153

Du kan här ange agiftsbefrielse för ungdom upp till en viss ålder. O.B.S. att Du anger till vilken ålder befrielsen gäller. Ex. om agiftsbefrielse gäller t.o.m. 18 år skriver Du 19. Då gäller avgiftsbefrielsen fram till den dag patienten fyller 19 år.

För att ta bort avgiftsbefrielse helt anger Du 0 (noll).

Du kan alternativt markera "Till året då man ..." Då är patienten avgiftsbefriad fram till det år man fyller ex. 18 år. Gäller avgiftsbefrielsen t.o.m. 17 års ålder skriver Du 18.

Denna parameter påverkar taxekod 12 som styr patientavgiften. Skulle ex. landstinget ändra förutsättningar så att man under 18 år betalar halv patientavgift skall Du ändra i "taxekoder". Patientavgiften ändras i så fall till xx:- istället för noll. Ingen ändring behöver göras här om åldersgruppen fortfarande är 0 - 18 år.

Om äldre personer skall betala en lägre patientavgift anger Du här fr.o.m. vilken ålder detta skall gälla. Anger Du 0 (noll) är funktionen inaktiv. Du skapar en taxekod som skall gälla när åldersgränsen passeras, ex. taxekod 50 och anger därmed summan som patienten skall betala i patientavgift.

Stockholm:
Äldre fr.o.m. 85 år skall inte baetala patientavgift. Du anger altså "Äldre över 85 år" och taxekoden skall var 17 "Patienter 85 +" patientavgift = 0 kr för ARV och Privera.
taxekoden skall var 06 "Avgiftsbefriad" patientavgift = 0 kr för GVR.

ARV   2038         

GVR  2101

Västmanland:
Äldre fr.o.m. 85 år skall inte baetala patientavgift. Du anger altså "Äldre över 85 år" och taxekoden skall var 10 "Bes. vid övr. lagstadgad avg.befrielse" patientavgift = 0 kr. Taxekod 10 översätts automatiskt till patientavgiftskod 4 = Annan orsak.


Inst3.htm#DB3

O.B.S! att taxekod 11 är borttagen fr.o.m. 2012-01-01.

Om Du vill ha taxekod 11, "Första besöket i en behandlingsserie", varje gång Du registrerar nybesök skall Du pricka i "Ja" här.

358

Inst3.htm#Db4

I inställningar, bebitering kan Du ställa in om utgångna frikort skall rensas bort automatiskt (det går även att göra det "manuellt" från "Arkiv"-menyn).

Du bestämmer också hur gamla frikort som skall rensas. Det Du anger här gäller både automatisk och "manuell" rensning. Det kan ju vara bra att spara frikorten ett litet tag ifall Du skulle behöva registrera om något besök eller liknande.

368

Du kan spara frikorten 1, 3 eller 6 månader efter utgångsdatum.


Inst3.htm#DB5

Inställningar, Debitering:

Du kan ställa in om besök vanligen skall registreras som betalt eller inte. Du som oftast får kontanter direkt av patienten väljer Du "Betalt". Om någon patient inte betalar måste Du i så fall ändra betalstatus.
Kortbetalning:Om Du har patienter som betalar patientavgiften med kort, d.v.s. att pengarna kommer in på ett annat konto än "Kassa" skall Du markera "Välja konto för avgift".
Du kan Då välja konto när Du registrerar betalning. Pengarna bokförs då på angivet konto i månadsrapporten.
Inst3.htm#DB15

Om Du markerat "Välj konto för avgift" får Du också möjlighet att välja konto då Du kvitterar fakturor.

371
Inst3.htm#DB6

Om Du har bipraktik finns risk för att Du registrerar besök dubbelt, d.v.s. på både huvud- och bipraktik samma dag. Du kan låta SG-X kontrollera...

O.B.S! att detta bara ger en varning! Du väljer Ja för att avbryta utan att registrera besöket.

428

Inst3.htm#DB7

Under vissa förutsättningar kan Du behöva registrera fler besök på samma datum. Detta gäller endast företsgspatienter (och försäkringsbolag). O.B.S! att Du själv måste kontrollera att det inte blir tre eller fler registreringar eftersom valet inte anger någon gräns.

1296

Inst3.htm#DB8

Om Du vill begränsa en sändning med från och med-datum kan Du markera detta val.
O.B.S! endast SLL.
Du får då en
fråga om datum fr.o.m. när Du skall skicka besök.

1150
Inst3.htm#DB9

Om Du arbetar i ett landsting med remisstvång och begränsad giltighet på remissen kan Du få en varning om remissen passerat giltighetsgränsen.

882

Giltighet med utgångspunkt från remissdatum:

Du kan ställa in giltigheten i antal månader från remissdatum. O.B.S! att detta bara är ett förslag Du får då remissdatum anges. Varningen genereras från det datum Du angivit som "Giltig t.o.m" under Bergänsad giltighet. Se Inskrivning av ny patient.

Giltighet med utgångspunkt från datum för första besök:

Du kan ställa in giltigheten i antal månader från datum för första besök. Varningen genereras från det datum Du angivit som "Giltig t.o.m" under Bergänsad giltighet. Se Inskrivning av ny patient.

För båda alternativen kan Du ange antal dagar i förväg som Du vill få en varning.

Långremiss:

Här anger Du ev. giltighet för "långremiss". Detta för att få bekväm räknehjälp vid inskrivning av remiss, alternativt aktivering av remiss. Om Du anger 0 (noll) aktiveras inte rutan för långremiss.


Inst3.htm#DB10
937

Ange den tid efter senaste besök som nästa besök skall betraktas som ett nybesök.
Se
Besöksregistrering.
O.B.S! att nybesök blir förvalt men Du kan naturligtvis bestämma själv


Inst3.htm#DB11

O.B.S! denna funktion är ej längre aktuell inom SLL.

478

Om Du har färdtjänstpatienter som ibland åker färdtjänst och ibland inte kan Du få en fråga om färdtjänst när Du registrerar besöket. Tyvärr kommer frågan då på alla patienter med färdtjänst.


Inst3.htm#DB12
853

Om Du markerat JA här öppnas kvitto varje gång Du registrerar besök.


Inst3.htm#DB16

1769

Sätts till JA om Du arbetar med privata patienter som ej debiteras landstinget.


Inst3.htm#DB13

Du anger betalningsvillkor på fakturor här:

852

Inst3.htm#DB14
1306

Varna för betalning vid ändring.
DU får en varning om Du försöker ändra ett betalt besök så att det påverkar bokföringen. Denna varning bör vara markerad.

Varna när frikort gått ut.
DU får en varning om frikortet gått ut sedan senast registrerade besök

Varna om tidigare besök ej är betalt.
Du får en varning om tidigare besök inte är registrerat som betalt.

Bokför INTE fakturor till förs.bolag.
Om Du bara vill använda fakturorna som underlag för att fakturera i annat faktureringsprogram.

1743

Föreslå alltid samma åtgärd som föregående besök:

Om den är markerad kommer även KVÅ-koderna att följa med från föregående registrering.

Om Du tar bort markeringen kommer standardåtgärden att användas och ingen KVÅ-kod kommer med.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data