Inst12.htm

Inställningar Påminnelser:

Se SMS-pminnelser >>>

Du kan bestämma om Du vill använda påminnelser i SG-X.

913

Du markerar de vanligaste alternativen för påminnelse för att snabbare kunna sätta en påminnelse från kalendern och/eller patientregistret.

Sätter Du en påninnelse efter visst antal besök kan Du kontollera antalet, se här >>>

Om Du markerar "Påminn då SG-X stängs" får Du en signal då Du stänger programmet. Du kan då se alla aktuella påminnelser för dagen.


Inst12.htm#I128

Inställningar, Påminnelser

Du kan i viss mån välja vad som skall visas vid programstert. Ta bor markeringen fö det Du inte vill se.

2223


Inst12.htm#I121

Inställningar, Påminnelser

Här Aktiverar Du tidsbestämda påminnelser. Du kan även föreslå en tid som skall läggas till aktuell tid. O.B.S! att det bara läggs till tid fram till 23:59 den dag som datumet avser. 927

Inst12.htm#I122

Inställningar, Påminnelser

Påminnelse om remiss vid inskrivning är främst avsett för landsting där patienten får göra x antal remissfria besök och därefter fordras remiss.

Du anger det antal besök som är remissfria och den text Du vill se när dessa besök registrerats.

Om Du markerar Obligatoriskt!! så får Du ingen fråga, påminnelsen sätts "Obligatoriskt".

917
Du kan även få en påminnelse X månader efter "Första besök". 1090

Inst12.htm#I123

Inställningar, Påminnelser

Om Du aktiverar denna funktion och dessutom anger datum vid Bergänsad giltighet på remiss så får Du en påminnelse om remissvar efter detta datum. 976

Inst12.htm#I124

Inställningar, Påminnelser

Påminnelse om statistik för sjukskrivning.

1649


Inst12.htm#I125

Inställningar, Påminnelser

Inställning för radhöjd vid utskrift

1683

Vill Du ha plats för anteckningar kan radhöjden ställas in. Kanske 1000 eller 1500 kan vara lämpligt. Utgångsvärde är 240.


Inst12.htm#I126

Inställningar, SMS-påminnelser (Small Message Services)

Patienten måste ge sitt medgivande! (socialstyrelsens text)
En påminnelse eller kallelse får bara skickas per sms eller e-post efter att patienten gett sitt medgivande. Det innebär att vårdgivaren ska fråga patienten om han eller hon vill bli kallad eller påmind på detta sätt och i så fall på vilket telefonnummer eller e-postadress. För att kunna ta ställning till det, behöver patienten få information om vilka rutiner vårdgivaren har för denna typ av kallelser. Det kan till exempel vara vad kallelsen eller påminnelsen innehåller, hur länge patientens medgivande gäller och hur ofta adressuppgifterna uppdateras. Patienten behöver också få information om vart han eller hon ska vända sig för att lämna nya kontaktuppgifter.

O.B.S! För att påminnelse enligt nedan skall ske fordras att patienten samtycke till SMS är markerat i patientuppgifter.


1698

Användarnamn och passerord får Du från leverntören, 21st Century Mobile.

Påminn timmar i förväg:

När Du gör en påminnelse om en bokad tid från kalendern föresås hur långt i förväg SMS'et skll skickas till mottagaren, ex. 2 timmar..

Dagen före, om tiden före:

Du kanske inte vill skicka ett SMS klockan 05:00 till en patient som är bokad 07:00. Då kan Du bestämma att meddelandet skickas på kvällen dagen innan. Ange altså före vilken bokad tid SMS'et skall skickas dagen innan. Du ändrar med pilarna 1697. Ange 00:00 för att aldrig skicka dagen innan. Se vidare förklaring >>>

Oavsett vad Du anger för förslag här kan Du alltid korrigera innan Du skickar SMS'et.

O.B.S! Ovanstående inställningar för SMS är globala, gäller för alla kliniker i nätverket.


Inst12.htm#I127

Föreslå påminnelse:

Innebär att Du får en fråga om SMS-påminnelse när Du bokar en patient i kalendern. Denna inställning är för varje användare.

Förvalt?

Om Du valt JA på ovanstående kan Du bestämma om JA- eller NEJ-knappen skall vara aktiv när Du får frågan. Man behöver därmed bara svara med Enter på frågan för att det förvalda skall gälla. Om JA är aktiverad och mall för påminnelse finns behöver Du bara rtycka Enter och F12 när frågan kommer för att skicka SMS-påminnelse. Denna inställning är för varje användare.

Avs. Alias:

Se här >>>. Denna inställning är för varje användare.

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data