Inst1.htm

Inställningar Journal:

Automatsignering Autospar
Besöksdatum till journal Caps Lock
Daganteckning direkt Gamla patienter
Indrag Ingress
Insättningspunkt Logotype
Lås efter Läkarjournal
Markör OBS-text
Bakgrundsfärg Påminn om daganteckning
Påminn om remissvar Redigering låst
Textsnitt Textmall besöksregistrering
Utskrift

Redigering låst vid start:

25

Du kan välja om journalen (d.v.s. daganteckningar) skall vara låsta för redigering då Du öppnar journalen. Denna funktion är till för att undvika ofrivillig ändring i texten om Du inte skall skriva utan bara läsa. Du kan själv låsa/låsa upp genom att klicka på 519 (Alt + E).

"Autospar" innebär att daganteckningen sparas automatiskt efter angivet antal sekunder. 0 (noll) innebär att funktionen är avstängd.

"Lås efter" angivet antal sekunder innebär att daganteckningen låses för ändring. Detta har tillkommit efter önskemål.
Om man lämnar journalen öppen och någon "sak" hamnar på tangentbordet så skall inte daganteckningen ta någon skada. Journalen sparas i samma ögonblick som den blir låst. 0 (noll) innebär att funktionen är avstängd.
Klicka på 519 (Alt + E) för att låsa upp igen


Inst1.htm#IJ2
Redigering av OBS-anteckning (varningstext) låst/ej låst. 187

Inst1.htm#IJ3
Fontstorlek och textsnitt. 26
Radbrytning efter fraser. 27
Tabbar Indent (indrag). 28

Inst1.htm#IJ16

Du kan välja färg på bakgrunden i daganteckningsrutan. "Std" återställer till ursprunglig färg.

1717


Inst1.htm#IJ4
Ingress i journal betyder att journalen inleds med nedanstående då en ny journal skapas. 407
408

Inst1.htm#IJ5
En ljudsignal varnar om Du har Caps Lock påslaget, något som oftast sker av misstag. Förutsättningen är, naturligtvis, att Du har ljud på. 648

Inst1.htm#IJ6
Du kan få besked om utgångna remisser vid start av SG-X. Ett fönster öppnas med en lista på rmisser som passerat giltighetsdatum. Kan vara bra som påminnelse att skriva remissvar. 902

Inst1.htm#IJ17
Använd rättstavning. Se Windows 7. 1772

Inst1.htm#IJ8
Du kan få besked om "gamla" patienter vid start av SG-X. Ett fönster öppnas med en lista på patienter som inte besökt Dig på det antal månader Du själv väljer. 904
Denna funktion kan baseras på registrerade besök eller på uppgifter i patientregistret, se här >>>. 0247

Inst1.htm#IJ9
Du kan stänga journalen direkt efter signering av daganteckning. 963

Signering sker efter en radbrytning. 1606

Det blir en separerande linje efter signeringen. 1433

Du kan bestämma at hela daganteckningen skall signeras oavsett var markören står.. 1932

Automatsignering efter 14 dagar (desktopversionen).
Enligt PDL skall notat signeras (låsas) efter 14 dagar.
2201

Inst1.htm#IJ10

NÄTVERKSVERSIONEN:

Varje registrerat besök förs in i journalen (daganteckningen) i form av ett datum om Du så vill (rekommenderas).
Du kan välja om Du vill ha en automatisk anteckning när Du registrerar återbud.
Du kan även föra in besöks-NR.
1434
Du kan även sätta in diagnos(er) och/eller terpiåtgärd(er). Du kan även bestämma om dessa skall ha en speciell färg. Resultatet kan bli
O.B.S. att om Du tar bort registreringen av ett besök så blir datumet i journalen kvar ändå.
1435

Det går även att sätta in diagnoser "manuellt" i jurnalen under 560 och 1325.


Inst1.htm#IJ110

DESKTOPVERSIONEN:

Varje registrerat besök förs in i journalen (daganteckningen) i form av ett datum om Du så vill (rekommenderas).
Du kan även föra in besöks-NR.
2200
Du kan även sätta in diagnos(er) och/eller KVÅ'er.
O.B.S. att om Du tar bort registreringen av ett besök så blir datumet i journalen kvar ändå.
2199

Det går även att sätta in diagnoser "manuellt" i jurnalen under 560 och 1325.


Inst1.htm#IJ15

Du kan använda en textmall för att underlätta daganteckning.

1530

Markera Använd textmall och välj sedan om Du vill använda Rubrikmall eller Journalmall.

När Du markerar respektive "Rubrikmall" eller "Journalmall" får Du upp en lista med befintliga mallar att välja från.

Se även import av journalmallar.

Se även registrering av besök i grupp.


Inst1.htm#IJ11

Daganteckning direkt vid besöksregistrering och påminnelse om daganteckning:

411

Om Du så önskar kan du få upp en ruta för att göra en daganteckning direkt i samband med att Du registrerar besök. "Besöksdatum till journal" måste också vara satt till "JA".

"Öppna journal vid registrering" markerad innebär att själva journalen öppnas istället för den lilla rutan för daganteckning.

Du kan välja att bli påminnd om osignerade notat varje gång programmet startas.

Du kan markera "Påminn om signering vid programstart" även om "Skriv dagant........registrering" är satt till "NEJ".

Påminnelsen om signering kan gälla ALLA patienter, inte bara aktuella.


Inst1.htm#Ij12

Logotype:

Du kan ha Din Logotype i journal och brev.

Du väljer här vilken bild som skall sättas in som Logotype. Du gör också grundinställningar, det som föreslås vid utskrift, för om Logotype skall användas. Du kan även välja detta vid varje utskriftstillfälle.

Du kan ha Logotypen till vänster, höger eller centrerad.

Du kan välja om kliniknamnet skall användas. Om Din Logotype innehåller ett tydligt kliniknamn kan det bli för mycket med ett kliniknamn till.

Se även hantera bilder.

Du kan välja om utskriftsdatum skall komma med på utskriften.


Inst1.htm#IJ13

Markör (insättningapunkt) i journal:

Du kan bestämma hur journal och daganteckningar skall öppnas. Du kan få markören att stå i början eller slutet av dokumentet.

353

Tanken bakom det hela:

När Du öppnar journalen bör det vara adekvat att markören i daganteckningarna står i slutet av dokumentet. Det är bara att sätta igång med antecknandet.

Om man däremot i journalen ställer markören i början så kan man (beroende på hur man disponerat sin journal) se anamnes ocn ev. diagnos i det övre fältet (själva journalen). Så här kan det se ut:

354

En förutsättning är naturligtvis att Du "signerat" anamnesen till journalen.


Inst1.htm#IJ14

Automatsignering av journal (nätverksversionen):

Se Inställningar, Nätverk/Kassa.

Desktopversionen, se här >>>


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data