Diagnos.htm

Diagosregister ICD-10:

Välj:
Arbeta med
       SoS diagnoser

Det finns ingen reglering av vem som kan ställa diagnos. All sjukvårdspersonal kan göra det inom ramen för sin yrkeskompetens. Man skiljer på att sätta diagnos och att klassificera/registrera diagnoskoder. I första hand skall diagnos sättas och registreras utifrån yrkeskunskapen och avse det problem som behandlas vid aktuellt besök. Fokus skall vara ’här och nu’ och diagnoskod skall registreras vid alla besök. I möjligaste mån skall också, som bidiagnos, tidigare känd diagnos, t ex från remiss eller ur journal, registreras. Den bästa beskrivningen av innehållet i ett besök får man som regel med en ICD-10 kod för ett sjukdomstillstånd eller ett symtom. Diagnoskoder ur kapitel XXI (Z-koder) kan också användas.

Lathund diagnoskoder.

Diagnoser kan registreras i patientuppgifter för varje ensklid patient. När sedan besök registreras på patienten föjer diagnosen med besöket och Du kan sedan slektera fram diagnoser ur besöksregistret. Tillsammans med patientkategorier är det en god grund för besöksstatistik och särredovisning av bsök. Du kan även ta fram statistik på förekommande diagnoser.

133

Du akn välja tre olika listor med diagnoser:

1633

O.B.S! Att Du inte kan göra ändringar eller tillägg i någon av listorna.

SoS innehåller alla diagnoser som finns i socialstyrelsens register (totalt c:a 12.000 st). Det är också den lista som ARV använder.

OMT är en lista som OMT-sektionen tagit fram (totalt c:a 160 st). Den är kortare, uppdelad på kroppsdelar och den grundar sig på diagnoser som finns i SoS-listan. För vissa diagnoser är den beskrivande texten förenklad för att man lättare skall kunna hitta adekvat diagnos.

Ext är en utökning av OMT-listan med några fler diagnoser (totalt c:a 250 st), något specialinriktade på ortopedisk medicin. Även den listan grundar sig på SoS-listan emedan de fyra första positionerna pekar på "originaldiagnosen".

Spec är en lista med div. diagnoser.

Mest använda är "Din egen" lista. Från början är listan tom. Varje diagnos Du sedan använder läggs in i listan. Ju oftare den används, ju högre upp i listan hamnar den. Det är också den enda lista Du kan ta bort diagnoser från med ifall diagnosen kommit in av misstag eller Du inte längre använder den.

O.B.S! att alla diagnoser i OMT-, Ext-, Spec-listan och Mest använda, även finns o SoS-listan. De extra listorna har tillkommit bara för att Du ev. skall ha lättare att hitta vad Du söker. Ibland kan en krånglig diagnostext ha förenklats eller förtydligats.

Diagnos.htm#D1

SoS:

Du kan välja att visa allt eller bara visst "kapitel". 874
Du kan sortera efter kod eller text. 875
Du kan söka bland diagnoser, tryck ESC så flyttar markören in i sökfönstret.
Du skall ha markerat "SoS-listan" och "På sortering" = Text.
876

O.B.S! att när Du söker sker sökningen i alla "kapitel" oavsett vad som står angivet i comboboxen vid "Kapitel".
Skriv in text i säkfönstret, ex. menisk.

878

Resultatet blir alla diagnoser som innehåller texten "menisk".

O.B.S! att sökningen inte sker från första bokstaven i begreppet utan söker textsekvensen i hela begreppet. Det är ingen idé att skriva "me" och hoppas på att hitta en diagnos för menisken. Alla begrepp som inehåller " me" kommer att visas. Du måste skriva in längre söksekvenser men sökningen hittar, å andra sidan, sekvensen var den än står i begreppet. Detta har gjorts för att diagnosbegreppen ofta inte inleds med kärnan av vad begreppet innehåller.

Om Du vill söka på lateral och undvika bilateral och unilateral, inled söksekvensen med ett blanksteg.

Om Du vill söka på "Obesitas" så gör Dig inte besvär, sök på "Fetma". Det gäller att ha fantsi, lite utöver det vanliga.


Diagnos.htm#D2

OMT:

OMT är den lista som OMT-sektionen tagit fram. Koderna är de samma som i "stora" listan men den är kortare och texten är i vissa fall enklare och tydligare.
Du kan inte söka i OMT-listan i egentlig mening, men Du kan
bläddra mellan rubriker.


Ext: (Extended)

Ext är samma som OMT-listan utökad med mer specificerade diagnoser för främst ortopedisk medicin. Diagnoserna har konstruerats från SoS-listan genom att lägga till en 5:e position, de fyra första pekar fortfarande på "originaldiagnosen".
Du kan inte söka i Ext-listan i egentlig mening, men Du kan bläddra mellan rubriker.


Spec: (Special)

Spec består av div. diagnoser inom andning, neurologi, psykiatri o.s.v. Du får studera den för att se om något passar Ditt verksamhetsområde.
Du kan inte söka i Spec-listan i egentlig mening, men Du kan bläddra mellan rubriker.


Diagnos.htm#D4

Om Du får en varning.....

2033

Då har Du antagligen hittat en diagnoskod som inte finns i landstingetskodserver (SLL).

Om Du är auktoriserad fär Du inte betalt för ett besök registrerat med en diagnoskod som inte finns.

Du kan kolla koden genom att markera raden och klicka på 2036

2035

Om svaret ser ut som nedan bör Du välja en annan kod.

2034

Diagnos.htm#D3

Under:
Arbeta med
       SoS diagnoser

Skriver ut listan.

SoS-listan går inte att skriva ut. Det är över 11.000 diagnoser och listan skulle bli över 250 sidor lång :-(

Behöver Du den, kontakta antwork data för att få den i PDF-format.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data