Changej.htm

Ändra i journalen:

Den enda ändring Du kan göra i den signerade journalen är att stryka över felaktig text

Denna funktion skiljer sig lite mellan nätverksverionen och dektopversionen:


Nätverksverionen:

O.B.S! Ändring kan bara göras i notat signerad senare än 2008-06-22!
Du måste ha rätt att ändra i journal och Du kan bara ändra i notat Du själv skrivit.

Sätt in markören i det notat där ändring skall göras. Klicka på 700. Då visas bara det aktuella notatet i journalen.

Markera sedan den felaktiga texten, klicka på 700 igen.

Du får då upp en ruta där Du kan förklara Ditt handlande...

699

Kort och koncist, naturligtvis. Resultatet blir...

698


Desktopverionen:

Markera den felaktiga texten, klicka på 700.

Du får då upp en ruta där Du kan förklara Ditt handlande...

699

Kort och koncist, naturligtvis. Resultatet blir...

698


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data