BoknKal.htm

Bokningskalender:

Besöksregistrering Navigera
Boka block i kalender Ny tid
Boka ej inskriven patient Patientkvitto
Boka inskriven patient Radera bokning
Dagens kontakter Skapa tidschema
Extratext Skriva ut kalender
Flytta bokning Snabbkommandon
Fritext Spärra block
Färga bakkgrund
Grupper Status
Journal Söka (fritext)
Kallelse Telefonlista
Kolumner Verktygsrad
Kopiera bokning Visa besök
Kopiera vecka Ändra färg i datumruta
Översiktskalender

BoknKal.htm#KV1

Verktygsrad i kalender:

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Ny patient till kalender 938 Boka inskriven patient 50 Kopiera bokning 51 Radera bokning Fler patientrelaterade val 560 Snabbregistrera besök 58 Kopierar personnummer till klippbordet (Ctrl + Shift + K)  729 Patientens besöksregister 55 Statusmeny 586 Skicka E-post 492 Kalla patient 959 Patientkvitto 168 Journal 54 Resekortet (SLL) 778 Påminnelse e-frikort 2109 Fråga e-frikort  2160 Patienten anlänt 1531 Patientanteckning 173 Grupper 234 Skriv fritext 65 Fler val relaterade till kalendern 258 Meddelande ang patient 1642 Meddela om återbud 1425 Visa 'Nybesök' 1524


BoknKal.htm#K19

Under 560 finns "Fler patientrelaterade val":

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Ny patient 11 Patientuppgifter 56 Registrera besök 57 Blanketter 1506 Patientkort 220 Påminnelse Tidkort 339 Betalstatus 60 Frikort 95 e-frikort 2109 Remisser 1179 Recept 1200 Till väntelista 217 Sätt in patienten i en grupp  234 Reseintyg 475 Resekortet (SLL) 778 Kuvertadress 1334 Arkivera patient 5 Journalsäkerhet  1931 Plus-/Bankgiro/Faktura 311 Kvittera Plus-/Bankgiro/Faktura 313 Ta bort Plus-/Bankgiro/Faktura 315


BoknKal.htm#K28

Under Felr patienrelaterade val 560 och Remisser 1179 finns:

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Röntgenremiss 1004 Utgående remiss 1180 Inkommande remiss 1181 Behandlingsserie 1247 Remissvar 1293


BoknKal.htm#K29

Under Felr patienrelaterade val 560 och Recpt 1200 finns:

Klicka på "knappen" för att se funktionen.

FYSS-recept 1201


BoknKal.htm#K19K

Under 258 finns fler val relaterade till kalendern:

Klicka på "knappen" för att se funktionen.

Gömma namn 744 Söka fritext 1152 Kopiera vecka 1332 Kopiera till resten av året 1141 Ta bort tid 39 Ny tid 38 Visa lördag/söndag 1333 Kontrollera remisser 477 Skriv ut kalender 220 Exportera kalender 1335 Inställningar kalender 346


BoknKal.htm#K33
Under 959 finns kallelser och SMS:

Klicka på "knappen" för att se funktionen.

Kallelse/remissbekräftelse per brev 195 Kallelse/remissbekräftelse per mail 1044 Kallelse per telefon 1590 Skicka SMS 1694


BoknKal.htm#K31

Om Du dubbelklickar i en tom bokningsruta öppnas ett patientregister för att boka in patient i rutan.

Om Du dubbelklickar i en bokningsruta med patient öppnas besöksregistrering.

Om Du markerar en bokningsruta med patient och sedan högerklickar öppnas en meny.

Om Du markerar en tom bokningsruta och trycker (F2) kan Du skriva text i rutan.

Se även Snabbkommandon i kalender (tangentkommandon, shortcuts).


BoknKal.htm#K0

938 Markera en tom bokningsruta i kalendern och klicka här. Då öppnas fönstret för att skriva in ny patient. Patienten bokas in direkt i den bokningsruta Du markerat.

Ovanstående fungerar även on det finns "Text" i bokningsrutan. Texten kommer då att bokas över, ex. om Du skrivit in patientens namn där.

Om Du skrivit in patientens personnummer som "Text" i bokningsrutan, kommer det att finnas i inskrivningsformuläret. Numret skall i så fall ha något av nedanstående format.

939

Om Du skrivit in patientens personnummer finns det automatiskt i inskrivningsformuläret.

940
BoknKal.htm#K2

50 Markera en tom bokningsruta i kalendern och klicka här. Då öppnas en patientlista Du kan välja patient ifrån. Markera patient och klicka på OK eller dubbelklicka på patienten för att sätta in patienten i kalendern. Den grå "gubben" ger en grå text som ex. kan användas för preliminär bokning.

81

För att sätta in patient i kalendern kan Du också dubbelklicka i en tom bokningsruta så öppnas patientlistan på samma sätt.


BoknKal.htm#K3

För att kopiera patient till en ny bokning i kalendern:
Markera patienten i kalendern och klicka här 51 eller tryck Ctrl + C. Klicka sedan i en tom bokningsruta för att kopiera patienten dit. Du kan byta vecka innan Du "klistrar in".

52 ger en grå, preliminär, bokning. (Ctrl + C ger en "vanlig" bokning.)

Om Du markerat namn och sedan klickat på 51 (eller tryckt Ctrl + C) för att kopiera, och därefter ångrar Dig kan Du klicka med höger musknapp, var som helst i kalendern, för att avbryta utan att sätta in patienten i kalendern.

Du kan även ställa in så att extratext följer med vid kopiering.


BoknKal.htm#K4
231

För att boka in patienten samma tid veckan efter:
Markera patientens namn (klicka vänster), klicka sedan med höger muskanpp så öppnas en meny. Klicka på  "Samma tid nästa vecka" (Alt+T) så bokas patienten in samma tid följande vecka. Om operationen lyckats visas på statusraden

232

Är tiden upptagen får Du ett meddelande om detta.


BoknKal.htm#K18

Markera en patient eller text i en bokningsruta och klicka här för att radera. Du kan också markera och sedan trycka Delete.


BoknKal.htm#K5

För att boka in ett återbesök på en patient om ett antal veckor, ex. vecka 35, kan man:

Markera patienten, tryck:
Ctrl+C - Alt+V - 35 - Enter
Klicka in patienten i kalendern (vecka 35)

Skall patienten komma samma klockslag, låt markören stå kvar när Du markerat, så är det bara att klicka vänster när kalendern bytt vecka.

Tryck sedan Home för att återgå till innevarande vecka.


BoknKal.htm#K6

54 Här öppnar Du patientens journal. Du kan också placera markören på patienten och hålla ner vänster musknapp tills journalen kommer upp på skärmen.


BoknKal.htm#K7

55 Visar besök som registrerats på patienten.


BoknKal.htm#K8

58 Snabbregistrerar (direktregistrering) bersök. Du kan också dubbelklicka på en patient i kalendern för att göra en "snabbregistrering". Du behöver endast bekräfta föreslagen taxekod och åtgärd med Enter.
Ibland kan det hända att fönstret för besöksregistrering öppnas även vid "snabbregistrering". Detta sker om SG-X inte är säker på tidigare taxekod och/eller åtgärd. Ex. om förra besöket var återbud eller om det helt enkelt är första besöket.

När ett besök är registrerat blir rutan framför (till vä. om) bokningsrutan grön.
61


BoknKal.htm#K9

586 Öppnar en undermeny med olika status.


BoknKal.htm#K10

959 skriver kallelse till patient, Antingen på pappaer (Alt + K) eller per mail (Alt + M).


BoknKal.htm#K11

168 Skriver ut kvitto på alla ej kvitterade besök. Se även hur Du kan välja besök att skriva kvitton för.


BoknKal.htm#K12

1031 öppnar ett patientformulär.


BoknKal.htm#K13

778 Tar Dig till inloggning i landstingets sjukresekortsystem (SLL).


BoknKal.htm#K14

Här kan Du skapa automatiska påminnelser


BoknKal.htm#K15

173 öppnar patientanteckning.


BoknKal.htm#K16

234 bokar in grupper i kalendern.


BoknKal.htm#K17

Markera en tom bokningsruta i kalendern och klicka på 65, eller tryck (F2). Du kan då skriva in text direkt i rutan.
66
Ex. kan Du sätta in en patient som ännu inte är "inskriven" och därmed inte finns i patientlistan, ex. patienten ringer och får en tid direkt på telefon.
O.B.S! Se
extratext och telefonlista när det gäller att boka patient direkt i kalendern

Du kan också göra en minnesantecknig, ex. Ring hem! eller varför inte....
67

När Du skrivit in den text Du önskar avslutar Du med Enter för att spara det hela. Om Du dubbelklickar i en ruta med text kan Du redigera innehållet.

Viss text utmärker sig med färg i översiktskalendern.


BoknKal.htm#K20

Du kan gömma namnen i kalendern om Du inte vill att de skall synas för ex. en patient som hänger över ryggen på Dig:

251

Klicka här, eller tryck (Alt + G), så visas namnen i form av patienternas interna ID-nummer. Klicka igen för att ändra till normal visning. O.B.S! att Du måste identifiera Dig för att återställa namn om Du använder inloggning.


BoknKal.htm#K21
1152

Du kan söka text i kalendern. Den vanliga sökningen söker eg. på patientens ID i systemet. Textsökningen söker på text, vilket innebär att alla "Kalle Svensson" hittas även om det är olika personer med samma namn. Det innebär också att sökningen sker i "fritext" som Du skrivit i kalendern.


BoknKal.htm#K22
259

Du kan kopiera hel vecka i kalendern


BoknKal.htm#K23

64 Här kan Du radera en tidrad i kalendern.


BoknKal.htm#K24

63 Här kan Du sätta in extra tider (tidrad) i kalendern (Ctrl + N).


BoknKal.htm#K25

Med 1333 kan Du välja om Du vill visa lördag/söndag i kalendern (Alt + L).


BoknKal.htm#K26
48 Kontrollerar
remissers giltighet (F8).
BoknKal.htm#K32
1531

Du kan göra terapeuten uppmärksam på att patienten anlänt. Markera patienten och klicka på 1531 (Alt + A) så blir bokningsrutan grön.

Om Du ångrar Dig, markera bokningsrutan på nytt och klicka på 1531 (Alt + A) så återställs bakgrundsfärgen. Den återställs även när besök registreras.

Se även Återställ bakgrund.


BoknKal.htm#K30
1142

Du kan exportera (spara) kalendern till fil. Endast den vecka som visas på skärmen sparas. Du kan välja mellan Acrobat Reader (*.pdf), Word (*.doc) eller Text (*.txt).

1143

Snabbkommando: (Ctrl + Alt + P) resp. (Ctrl + Alt + D).
Det kan sägas att resultatet blir snyggare med PDF alternativet

Vad är en PDF-fil?

Det går även att expotera till en ren textfil (Ctrl + Alt + C) som Du kan lägga in i mobilen.


BoknKal.htm#K27

220 skriver ut kalendern (en vecka) på papper (Ctrl + P).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data